کلیدواژه‌ها = اعضای هیات علمی
تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 20، فروردین 1393

محمد حسنی؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ مریم سامری؛ ابراهیم جدی


رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیات علمی

دوره 5، شماره 8، بهمن 1390

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد؛ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻳﺎن؛ ﻧﺎﺻـﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ