رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه کردستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی سلامت معنوی با میزان درگیری شغلی در اعضای هیات علمی است. روش تحقیق، از نوع همبستگی بود و جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیات علمی زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 90 بود. نمونه مورد مطالعه (66 نفر) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای درگیری شغلیس کانونگو (1982) و پرسشنامه سلامت معنوی آلیسون _ پولوتزین (1982) بود. روش تجزیه و تحلیل دادهها شامل همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود. تحلیل دادهها نشان داد که بهطور کلی ابعاد سلامت معنوی با درگیری شغلی همبستگی مثبت و معنیدار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 36/. درصد واریانس درگیری شغلی توسط متغیرهای پیش بین سلامت مذهبی و وجودی قابل تبیین است (01/0 < (P. یافتهها اهمیت توجه به سلامت معنوی و مذهبی در سازمان را نشان میدهند.

کلیدواژه‌ها