تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی بود. سوالات پژوهشی عبارتند از: 1- مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه شامل چه ابعادی است؟ 2- میزان مسئولیت اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بر اساس ابعاد مسئولیت اجتماعی در چه حدی است؟ جامعه آماری، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه بود که از بین آن­ها 250 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تشخیص عامل­های سازه مسئولیت اجتماعی و برازش الگو از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان­دهنده آن است که سازه مسئولیت اجتماعی شامل پنج بعد یعنی نوع­دوستی، حقوق بشر، مسئولیت در قبال دانشگاه، مسائل محیطی، اخلاق حرفه­ای و مسئولیت در قبال همکاران است. مطابق نظرات اساتید بعد "مسائل محیطی" موثرترین بعد مسئولیت اجتماعی و  بعد "مسئولیت در قبال کارکنان" هم دارای پایین­ترین بعد در میان ابعاد دیده شد. هم­چنین دیدگاه اعضای هیات علمی درباره مفهوم مسئولیت اجتماعی براساس جنس، رتبه علمی، سن و سابقه تدریس هیچ تفاوت معنی­داری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، ابوالقاسم و رودانی، امین (1388)." نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی"، فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، سال چهارم، شماره 1و2، صص 39-29.
 2. چاوشی باشی، فرزانه (1389). "درآمدی بر مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان"، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی (2)، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی (3)، صص 35-54.
 3. خلیلی، محسن (1387). "اقدام ها و ابتکارهای مدیران صنعت کشور برای ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها"، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره 21، صص 151-131.
 4. رویایی، رمضان‌علی و مهردوست، حسین (1388) "بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی"، پژوهشنامه علوم ا جتماعی، سال سوم، شماره سوم.
 5. عظیمی، مهدی و خاک تاریک، مهدی (1388)." توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان، گامی موثر برای نیل به سرآمدی در صنعت"، مجله صنعت لاستیک ایران، سال سیزدهم، شماره 52، صص 110-121.
 6. مشبکی، اصغر و خلیلی شجاعی، وهاب (1389). "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها"، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره 4 (شماره 40پیاپی) زمستان 1389، صص 37-56
 7. نیکومرام، هاشم و محمدیان ساروی، محسن (1389)." نقش مدیران در ارتقا مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسلام"، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی (2)، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی (3)، صص 125-156
 8. هومن، حیدرعلی (1388). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت، تهران
 9. Apaydin, C., Ercan, B. (2010). "A structural equation model analysis of Turkish school manager's views on social responsibility", Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, pp 5590-5598.
 10. Fray, M. A. (2007)." Ethical behaviors and social responsibility in organizations: process and evaluation". Management Decision, Vol. 45, pp. 76-88
 11. Hall, A.T., Zinko. R., Perryman, A. A., Ferris, G. R. (2009). Organizational Citizenship Behavior: Mediators in the relationships between accountability and satisfaction. Vol 15, Number 4, pp. 381-392.
 12. Hair, J. F., Anderson R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. New Jersy: Pearson Education.
 13. Karna, J., Hansen, E., & Juslin, H. (2003)." Social responsibility in environmental marketing planning". European Journal of Marketing, 37 (5/6), 848, 871.
 14. Marrewijk, M.V. (2003). "Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion". Journal of Business Ethics, Vol. 44, pp. 95-105
 15. Reiser.M. (2008). University Social Responsibility definitions. Cited and retrieved from http://www.usralliance.org/resources/Aurilla_Presentation_Session6.pdf
 16. Vasilescu, R., & et al, (2010). "Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society", Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, pp 4177-7182.