نویسنده = افسانه تاجیک
طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای سازمانی برازندگی شغلی

دوره 11، شماره 41، دی 1398، صفحه 24-44

10.29252/jcoc.11.4.24

نجمه خواجه؛ سمیه زائری؛ افسانه تاجیک