رابطه علی انطباق پذیری مسیر شغلی،سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه/تهران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه علی انطباق پذیری مسیر شغلی،سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود.روش پژوهش توصیفی ،همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود و تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری داده ها از ابزارهای زیر استفاده گردید که عبارتند از الف: انطباق پذیری مسیر شغلی،ب: سرمایه روانشناختی ج:هوش معنوی و د: خودکارآمدی شغلی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآمارتوصیفی(میانگین و نمودار و...) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی و تحلیل مسیر)استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS  نسخة 22مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است، بین انطباق پذیری مسیر شغلی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد،بین انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد، بین انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی با نقش میانجی خودکارامدی رابطه معنی داری وجود دارد، بین خودکارآمدی و هوش معنوی رابطه معنی داری وجود دارد، بین خود کارآمدی و سرمایه روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه علی انطباق پذیری مسیر شغلی،سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی دانشجویان

نویسندگان [English]

 • Aras Rasouli 1
 • Afsaneh Tajik 2
1 Assistant Professor of Azad University
2 M.A Student, Tehran Shomal University, Tehran, iran
چکیده [English]

هدف پژوهش حاضر رابطه علی انطباق پذیری مسیر شغلی،سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود.روش پژوهش توصیفی ،همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود و تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری داده ها از ابزارهای زیر استفاده گردید که عبارتند از الف: انطباق پذیری مسیر شغلی،ب: سرمایه روانشناختی ج:هوش معنوی و د: خودکارآمدی شغلی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآمارتوصیفی(میانگین و نمودار و...) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی و تحلیل مسیر)استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخة 22 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است، بین انطباق پذیری مسیر شغلی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد،بین انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد، بین انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی با نقش میانجی خودکارامدی رابطه معنی داری وجود دارد، بین خودکارآمدی و هوش معنوی رابطه معنی داری وجود دارد، بین خود کارآمدی و سرمایه روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • انطباق پذیری مسیر شغلی
 • سرمایه روانشناختی
 • هوش معنوی و خودکارآمدی شغلی
 1. - رحیمی نژاد . پ(1390). رابطه بین سبک های رهبری اخلاقی،حمایتی و ستمگرانه با اثربخشی سازمانی و سرمایه روان شناختی در کارکنان شرکت آتی لوله سپاهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه واحد خوراسگان.
 2. - رحیمی پور، محسن و کرمی،اسحق.(1393). نقش واسطه گری هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد).طب توان بخشی.3(3).72-81.
 3. - سلطان زاده،شیدا. (1391). بررسی مولفه های سرمایه روان شناختی با انطباق پذیری مسیرشغلی در بین کارکنان شرکت صنایع گیتی پسند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
 4. - سلطان زاده،شیدا؛ عابدی،محمدرضا؛ باغبان،ایران. (1395). پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی براساس مولفه های سرمایه روان شناختی. پژوهش نامه روان شناسی مثبت.1(5).19-30.
 5. -سمیعی،فاطمه؛باغبان،ایران؛عابدی،محمدرضا و حسینیان،سیمیم.(1395).نظریه های مشاوره مسیر شغلی.اصفهان:جهاد دانشگاهی.
 6. - شیخ الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره. (1390). پیش بینی راهبردهای مقابلهای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهتگیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. -صفری،معصومه؛ربیعی،محمد و مصباح،نسرین.(1395).بررسی عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی.3(43).
 7. - عسکری،مهرآتا؛حیدری،علیرضا؛عسگری،پرویز.(1394).رابطه هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان.پژوهش در نظام های آموزشی.9(31).190-163.
 8. - قشقایی زاده، نصراله؛ حسین پور، محمد.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی ، هوش عاطفی ، خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان. زن و مطالعات خانواده . 5(18).125-105.
 9. - گلچین، مجتبی؛ سنجری، احمد رضا.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان. فصلنامه مطالعات سازمانی.1(13).66-54.
 10. - محمدی،اسماعیل؛نیلفروشان،پریسا و سلیمی،سمانه.(1395).تاثیر مشاوره شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.1(63).80-89.
 11. -مرعشیان،فاطمه سادات؛نادری،فرح. (1392).رابطه فرهنگ سسازمانی ،هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.3(53).112-121.
 12. -موسوی،هاجرالسادات.(1393). بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.
 13. - نجار اصل،ص.(1389).رابطه بین برخی متغیرهای مهم انگیزش شغلی با رفتار مدنی سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 6، یافته های نو در روان شناسی.5(16).83-96.
 14. -یوسفی،زهرا.(1390). بررسی روابط عوامل فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق‌‌پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسری شهر اصفهان. پایان نامه دکترای تخصصی. دانشگاه اصفهان.
 15. -. Avey, J.B., Luthans, F., & Jensen, S. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 485, 677-693.
 16. -Bandura, A. (1997). Cognitive process in meditation behavioral change, Journal personality and social psychology, 35.125-139.
 17. -Havenga , M.(2011). the relationship between career adaptability and academic achievement in the course of life design counseling. Department of educational psychology. University of Pretoria.
 18. - Hirsch, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of vocational behavior, 74(2), 145-155.
 19. - Lent, R.W. (2013).Career Life Preparedness: Revisiting career plaining and adjustment in the new workplace. The career development quarterly, 61(1).2-14.
 20. -Lopez, P., Ammo, L., and Martin, J. (2006).reliable signaling by chemical cues of male traits and health state in male Lizards, Lacerta Monti cola. Journal Chemical Ecology .32(2).473-488.
 21. -Luthans F, Youssef, C., & Avolio, B. (2007). Psychological Capital: Development the Human Competitive Edge. Oxford England: Oxford University PRESS.
 22. -Luthans F, Luthans k, Luthans BC. (2004).positive psychological Capital: Going bgehond human and social capital. Bus horiz .47(1).45-50.
 23. - Luthans F, Jensen SM. Hope A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review.1 (3).304-322.
 24. -McMahon,M.,Watson. & Bemrose, J. (2012).Career adaptability: A qualitative understanding from the stories of older woman. Journal of vocational behavior 80, 762-768.
 25. -Patton, W., & McMahon, M. (2006).Career development and system theory: connecting theory and practice. Rotterdam: sense publisher.
 26. -Robbins S, Millet B, Caccioppe R, W ATERS Marsh T. (1998).Organizational behavior, Australia Hall.
 27. -Savakis, M.L. (2013).The theory and practice of career construction in R.W.Lent & S.D. Brown, career development and counseling: putting theory and research to work. Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons.
 28. -Savakis, M.L. (2002).Career construction: A developmental theory of vocational behavior. Career Choice and Development, 4,247-205.
 29. -Savakis, M.L. (2012). Career adapt – abilities scale: construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 81.1-13.
 30. -Schaufeli W.B. & Marisa S. (2007). Efficacy or inefficacy that is the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs, Anxiety, Stress, and Coping, 20(2), 177_196.
 31. -Snyder, C .R. (2002).Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquire, 13(4), 249-275.
 32. -Vaughan F. what is Spiritual intelligence? Journal Humanistic psychology .42(2).16-33.
 33. -Wolman RN. (2007).Spiritual quotient questionnaire. Available from: www. Conscious_ pursuits’.com.
 34. -Zohar D, Marshall A. (2006). SQ: Spiritual intelligence. London: Bloomsbury.
 35. - رحیمی نژاد . پ(1390). رابطه بین سبک های رهبری اخلاقی،حمایتی و ستمگرانه با اثربخشی سازمانی و سرمایه روان شناختی در کارکنان شرکت آتی لوله سپاهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه واحد خوراسگان.
 36. - رحیمی پور، محسن و کرمی،اسحق.(1393). نقش واسطه گری هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد).طب توان بخشی.3(3).72-81.
 37. - سلطان زاده،شیدا. (1391). بررسی مولفه های سرمایه روان شناختی با انطباق پذیری مسیرشغلی در بین کارکنان شرکت صنایع گیتی پسند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
 38. - سلطان زاده،شیدا؛ عابدی،محمدرضا؛ باغبان،ایران. (1395). پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی براساس مولفه های سرمایه روان شناختی. پژوهش نامه روان شناسی مثبت.1(5).19-30.
 39. -سمیعی،فاطمه؛باغبان،ایران؛عابدی،محمدرضا و حسینیان،سیمیم.(1395).نظریه های مشاوره مسیر شغلی.اصفهان:جهاد دانشگاهی.
 40. - شیخ الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره. (1390). پیش بینی راهبردهای مقابلهای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهتگیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. -صفری،معصومه؛ربیعی،محمد و مصباح،نسرین.(1395).بررسی عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی.3(43).
 41. - عسکری،مهرآتا؛حیدری،علیرضا؛عسگری،پرویز.(1394).رابطه هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان.پژوهش در نظام های آموزشی.9(31).190-163.
 42. - قشقایی زاده، نصراله؛ حسین پور، محمد.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی ، هوش عاطفی ، خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان. زن و مطالعات خانواده . 5(18).125-105.
 43. - گلچین، مجتبی؛ سنجری، احمد رضا.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان. فصلنامه مطالعات سازمانی.1(13).66-54.
 44. - محمدی،اسماعیل؛نیلفروشان،پریسا و سلیمی،سمانه.(1395).تاثیر مشاوره شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.1(63).80-89.
 45. -مرعشیان،فاطمه سادات؛نادری،فرح. (1392).رابطه فرهنگ سسازمانی ،هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.3(53).112-121.
 46. -موسوی،هاجرالسادات.(1393). بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.
 47. - نجار اصل،ص.(1389).رابطه بین برخی متغیرهای مهم انگیزش شغلی با رفتار مدنی سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 6، یافته های نو در روان شناسی.5(16).83-96.
 48. -یوسفی،زهرا.(1390). بررسی روابط عوامل فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق‌‌پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسری شهر اصفهان. پایان نامه دکترای تخصصی. دانشگاه اصفهان.
 49. -. Avey, J.B., Luthans, F., & Jensen, S. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 485, 677-693.
 50. -Bandura, A. (1997). Cognitive process in meditation behavioral change, Journal personality and social psychology, 35.125-139.
 51. -Havenga , M.(2011). the relationship between career adaptability and academic achievement in the course of life design counseling. Department of educational psychology. University of Pretoria.
 52. - Hirsch, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of vocational behavior, 74(2), 145-155.
 53. - Lent, R.W. (2013).Career Life Preparedness: Revisiting career plaining and adjustment in the new workplace. The career development quarterly, 61(1).2-14.
 54. -Lopez, P., Ammo, L., and Martin, J. (2006).reliable signaling by chemical cues of male traits and health state in male Lizards, Lacerta Monti cola. Journal Chemical Ecology .32(2).473-488.
 55. -Luthans F, Youssef, C., & Avolio, B. (2007). Psychological Capital: Development the Human Competitive Edge. Oxford England: Oxford University PRESS.
 56. -Luthans F, Luthans k, Luthans BC. (2004).positive psychological Capital: Going bgehond human and social capital. Bus horiz .47(1).45-50.
 57. - Luthans F, Jensen SM. Hope A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review.1 (3).304-322.
 58. -McMahon,M.,Watson. & Bemrose, J. (2012).Career adaptability: A qualitative understanding from the stories of older woman. Journal of vocational behavior 80, 762-768.
 59. -Patton, W., & McMahon, M. (2006).Career development and system theory: connecting theory and practice. Rotterdam: sense publisher.
 60. -Robbins S, Millet B, Caccioppe R, W ATERS Marsh T. (1998).Organizational behavior, Australia Hall.
 61. -Savakis, M.L. (2013).The theory and practice of career construction in R.W.Lent & S.D. Brown, career development and counseling: putting theory and research to work. Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons.
 62. -Savakis, M.L. (2002).Career construction: A developmental theory of vocational behavior. Career Choice and Development, 4,247-205.
 63. -Savakis, M.L. (2012). Career adapt – abilities scale: construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 81.1-13.
 64. -Schaufeli W.B. & Marisa S. (2007). Efficacy or inefficacy that is the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs, Anxiety, Stress, and Coping, 20(2), 177_196.
 65. -Snyder, C .R. (2002).Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquire, 13(4), 249-275.
 66. -Vaughan F. what is Spiritual intelligence? Journal Humanistic psychology .42(2).16-33.
 67. -Wolman RN. (2007).Spiritual quotient questionnaire. Available from: www. Conscious_ pursuits’.com.
 68. -Zohar D, Marshall A. (2006). SQ: Spiritual intelligence. London: Bloomsbury.
 69. - رحیمی نژاد . پ(1390). رابطه بین سبک های رهبری اخلاقی،حمایتی و ستمگرانه با اثربخشی سازمانی و سرمایه روان شناختی در کارکنان شرکت آتی لوله سپاهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه واحد خوراسگان.
 70. - رحیمی پور، محسن و کرمی،اسحق.(1393). نقش واسطه گری هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد).طب توان بخشی.3(3).72-81.
 71. - سلطان زاده،شیدا. (1391). بررسی مولفه های سرمایه روان شناختی با انطباق پذیری مسیرشغلی در بین کارکنان شرکت صنایع گیتی پسند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
 72. - سلطان زاده،شیدا؛ عابدی،محمدرضا؛ باغبان،ایران. (1395). پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی براساس مولفه های سرمایه روان شناختی. پژوهش نامه روان شناسی مثبت.1(5).19-30.
 73. -سمیعی،فاطمه؛باغبان،ایران؛عابدی،محمدرضا و حسینیان،سیمیم.(1395).نظریه های مشاوره مسیر شغلی.اصفهان:جهاد دانشگاهی.
 74. - شیخ الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره. (1390). پیش بینی راهبردهای مقابلهای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهتگیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. -صفری،معصومه؛ربیعی،محمد و مصباح،نسرین.(1395).بررسی عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی.3(43).
 75. - عسکری،مهرآتا؛حیدری،علیرضا؛عسگری،پرویز.(1394).رابطه هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان.پژوهش در نظام های آموزشی.9(31).190-163.
 76. - قشقایی زاده، نصراله؛ حسین پور، محمد.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی ، هوش عاطفی ، خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان. زن و مطالعات خانواده . 5(18).125-105.
 77. - گلچین، مجتبی؛ سنجری، احمد رضا.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان. فصلنامه مطالعات سازمانی.1(13).66-54.
 78. - محمدی،اسماعیل؛نیلفروشان،پریسا و سلیمی،سمانه.(1395).تاثیر مشاوره شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.1(63).80-89.
 79. -مرعشیان،فاطمه سادات؛نادری،فرح. (1392).رابطه فرهنگ سسازمانی ،هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.3(53).112-121.
 80. -موسوی،هاجرالسادات.(1393). بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.
 81. - نجار اصل،ص.(1389).رابطه بین برخی متغیرهای مهم انگیزش شغلی با رفتار مدنی سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 6، یافته های نو در روان شناسی.5(16).83-96.
 82. -یوسفی،زهرا.(1390). بررسی روابط عوامل فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق‌‌پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسری شهر اصفهان. پایان نامه دکترای تخصصی. دانشگاه اصفهان.
 83. -. Avey, J.B., Luthans, F., & Jensen, S. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 485, 677-693.
 84. -Bandura, A. (1997). Cognitive process in meditation behavioral change, Journal personality and social psychology, 35.125-139.
 85. -Havenga , M.(2011). the relationship between career adaptability and academic achievement in the course of life design counseling. Department of educational psychology. University of Pretoria.
 86. - Hirsch, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of vocational behavior, 74(2), 145-155.
 87. - Lent, R.W. (2013).Career Life Preparedness: Revisiting career plaining and adjustment in the new workplace. The career development quarterly, 61(1).2-14.
 88. -Lopez, P., Ammo, L., and Martin, J. (2006).reliable signaling by chemical cues of male traits and health state in male Lizards, Lacerta Monti cola. Journal Chemical Ecology .32(2).473-488.
 89. -Luthans F, Youssef, C., & Avolio, B. (2007). Psychological Capital: Development the Human Competitive Edge. Oxford England: Oxford University PRESS.
 90. -Luthans F, Luthans k, Luthans BC. (2004).positive psychological Capital: Going bgehond human and social capital. Bus horiz .47(1).45-50.
 91. - Luthans F, Jensen SM. Hope A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review.1 (3).304-322.
 92. -McMahon,M.,Watson. & Bemrose, J. (2012).Career adaptability: A qualitative understanding from the stories of older woman. Journal of vocational behavior 80, 762-768.
 93. -Patton, W., & McMahon, M. (2006).Career development and system theory: connecting theory and practice. Rotterdam: sense publisher.
 94. -Robbins S, Millet B, Caccioppe R, W ATERS Marsh T. (1998).Organizational behavior, Australia Hall.
 95. -Savakis, M.L. (2013).The theory and practice of career construction in R.W.Lent & S.D. Brown, career development and counseling: putting theory and research to work. Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons.
 96. -Savakis, M.L. (2002).Career construction: A developmental theory of vocational behavior. Career Choice and Development, 4,247-205.
 97. -Savakis, M.L. (2012). Career adapt – abilities scale: construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 81.1-13.
 98. -Schaufeli W.B. & Marisa S. (2007). Efficacy or inefficacy that is the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs, Anxiety, Stress, and Coping, 20(2), 177_196.
 99. -Snyder, C .R. (2002).Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquire, 13(4), 249-275.
 100. -Vaughan F. what is Spiritual intelligence? Journal Humanistic psychology .42(2).16-33.
 101. -Wolman RN. (2007).Spiritual quotient questionnaire. Available from: www. Conscious_ pursuits’.com.
 102. -Zohar D, Marshall A. (2006). SQ: Spiritual intelligence. London: Bloomsbury.
 103. - رحیمی نژاد . پ(1390). رابطه بین سبک های رهبری اخلاقی،حمایتی و ستمگرانه با اثربخشی سازمانی و سرمایه روان شناختی در کارکنان شرکت آتی لوله سپاهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه واحد خوراسگان.
 104. - رحیمی پور، محسن و کرمی،اسحق.(1393). نقش واسطه گری هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد).طب توان بخشی.3(3).72-81.
 105. - سلطان زاده،شیدا. (1391). بررسی مولفه های سرمایه روان شناختی با انطباق پذیری مسیرشغلی در بین کارکنان شرکت صنایع گیتی پسند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
 106. - سلطان زاده،شیدا؛ عابدی،محمدرضا؛ باغبان،ایران. (1395). پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی براساس مولفه های سرمایه روان شناختی. پژوهش نامه روان شناسی مثبت.1(5).19-30.
 107. -سمیعی،فاطمه؛باغبان،ایران؛عابدی،محمدرضا و حسینیان،سیمیم.(1395).نظریه های مشاوره مسیر شغلی.اصفهان:جهاد دانشگاهی.
 108. - شیخ الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره. (1390). پیش بینی راهبردهای مقابلهای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهتگیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. -صفری،معصومه؛ربیعی،محمد و مصباح،نسرین.(1395).بررسی عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی.3(43).
 109. - عسکری،مهرآتا؛حیدری،علیرضا؛عسگری،پرویز.(1394).رابطه هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان.پژوهش در نظام های آموزشی.9(31).190-163.
 110. - قشقایی زاده، نصراله؛ حسین پور، محمد.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی ، هوش عاطفی ، خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان. زن و مطالعات خانواده . 5(18).125-105.
 111. - گلچین، مجتبی؛ سنجری، احمد رضا.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان. فصلنامه مطالعات سازمانی.1(13).66-54.
 112. - محمدی،اسماعیل؛نیلفروشان،پریسا و سلیمی،سمانه.(1395).تاثیر مشاوره شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.1(63).80-89.
 113. -مرعشیان،فاطمه سادات؛نادری،فرح. (1392).رابطه فرهنگ سسازمانی ،هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.3(53).112-121.
 114. -موسوی،هاجرالسادات.(1393). بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.
 115. - نجار اصل،ص.(1389).رابطه بین برخی متغیرهای مهم انگیزش شغلی با رفتار مدنی سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 6، یافته های نو در روان شناسی.5(16).83-96.
 116. -یوسفی،زهرا.(1390). بررسی روابط عوامل فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق‌‌پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسری شهر اصفهان. پایان نامه دکترای تخصصی. دانشگاه اصفهان.
 117. -. Avey, J.B., Luthans, F., & Jensen, S. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource Management, 485, 677-693.
 118. -Bandura, A. (1997). Cognitive process in meditation behavioral change, Journal personality and social psychology, 35.125-139.
 119. -Havenga , M.(2011). the relationship between career adaptability and academic achievement in the course of life design counseling. Department of educational psychology. University of Pretoria.
 120. - Hirsch, A. (2009). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of vocational behavior, 74(2), 145-155.
 121. - Lent, R.W. (2013).Career Life Preparedness: Revisiting career plaining and adjustment in the new workplace. The career development quarterly, 61(1).2-14.
 122. -Lopez, P., Ammo, L., and Martin, J. (2006).reliable signaling by chemical cues of male traits and health state in male Lizards, Lacerta Monti cola. Journal Chemical Ecology .32(2).473-488.
 123. -Luthans F, Youssef, C., & Avolio, B. (2007). Psychological Capital: Development the Human Competitive Edge. Oxford England: Oxford University PRESS.
 124. -Luthans F, Luthans k, Luthans BC. (2004).positive psychological Capital: Going bgehond human and social capital. Bus horiz .47(1).45-50.
 125. - Luthans F, Jensen SM. Hope A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review.1 (3).304-322.
 126. -McMahon,M.,Watson. & Bemrose, J. (2012).Career adaptability: A qualitative understanding from the stories of older woman. Journal of vocational behavior 80, 762-768.
 127. -Patton, W., & McMahon, M. (2006).Career development and system theory: connecting theory and practice. Rotterdam: sense publisher.
 128. -Robbins S, Millet B, Caccioppe R, W ATERS Marsh T. (1998).Organizational behavior, Australia Hall.
 129. -Savakis, M.L. (2013).The theory and practice of career construction in R.W.Lent & S.D. Brown, career development and counseling: putting theory and research to work. Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons.
 130. -Savakis, M.L. (2002).Career construction: A developmental theory of vocational behavior. Career Choice and Development, 4,247-205.
 131. -Savakis, M.L. (2012). Career adapt – abilities scale: construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 81.1-13.
 132. -Schaufeli W.B. & Marisa S. (2007). Efficacy or inefficacy that is the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs, Anxiety, Stress, and Coping, 20(2), 177_196.
 133. -Snyder, C .R. (2002).Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquire, 13(4), 249-275.
 134. -Vaughan F. what is Spiritual intelligence? Journal Humanistic psychology .42(2).16-33.
 135. -Wolman RN. (2007).Spiritual quotient questionnaire. Available from: www. Conscious_ pursuits’.com.
 136. -Zohar D, Marshall A. (2006). SQ: Spiritual intelligence. London: Bloomsbury.
 137. - رحیمی نژاد . پ(1390). رابطه بین سبک های رهبری اخلاقی،حمایتی و ستمگرانه با اثربخشی سازمانی و سرمایه روان شناختی در کارکنان شرکت آتی لوله سپاهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه واحد خوراسگان.
 138. - رحیمی پور، محسن و کرمی،اسحق.(1393). نقش واسطه گری هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد).طب توان بخشی.3(3).72-81.
 139. - سلطان زاده،شیدا. (1391). بررسی مولفه های سرمایه روان شناختی با انطباق پذیری مسیرشغلی در بین کارکنان شرکت صنایع گیتی پسند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
 140. - سلطان زاده،شیدا؛ عابدی،محمدرضا؛ باغبان،ایران. (1395). پیش بینی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان مراکز صنعتی براساس مولفه های سرمایه روان شناختی. پژوهش نامه روان شناسی مثبت.1(5).19-30.
 141. -سمیعی،فاطمه؛باغبان،ایران؛عابدی،محمدرضا و حسینیان،سیمیم.(1395).نظریه های مشاوره مسیر شغلی.اصفهان:جهاد دانشگاهی.
 142. - شیخ الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره. (1390). پیش بینی راهبردهای مقابلهای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهتگیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. -صفری،معصومه؛ربیعی،محمد و مصباح،نسرین.(1395).بررسی عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی.3(43).
 143. - عسکری،مهرآتا؛حیدری،علیرضا؛عسگری،پرویز.(1394).رابطه هوش معنوی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان.پژوهش در نظام های آموزشی.9(31).190-163.
 144. - قشقایی زاده، نصراله؛ حسین پور، محمد.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی ، هوش عاطفی ، خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان. زن و مطالعات خانواده . 5(18).125-105.
 145. - گلچین، مجتبی؛ سنجری، احمد رضا.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان. فصلنامه مطالعات سازمانی.1(13).66-54.
 146. - محمدی،اسماعیل؛نیلفروشان،پریسا و سلیمی،سمانه.(1395).تاثیر مشاوره شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.1(63).80-89.
 147. -مرعشیان،فاطمه سادات؛نادری،فرح. (1392).رابطه فرهنگ سسازمانی ،هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.3(53).112-121.
 148. -موسوی،هاجرالسادات.(1393). بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.
 149. - نجار اصل،ص.(1389).رابطه بین برخی متغیرهای مهم انگیزش شغلی با رفتار مدنی سازمانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 6، یافته های نو در روان شناسی.5(16).83-96.
 150. -یوسفی،زهرا.(1390). بررسی روابط عوامل فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق‌‌پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسری شهر اصفهان. پایان نامه دکترای