پیش بینی اثربخشی مدیران مدارس بر اساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در همه سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی، مهم ترین  منبع که  بر اثربخش سازمانی تأثیرگذار می باشد، مدیریت است. از این رو هدف مطالعه حاضر پیش بینی اثربخشی مدیران مدارس بر اساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین بود. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 347  نفر از مدیران مدارس ابتدایی زاهدان از طریق دو پرسشنامه اندازه گیری مهارتهای مدیریت کامرون و کوئین (2007) و اثربخشی مدیران مدارس علاقه بند (1371) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21  استفاده شد. یافته ها نشان داد بین شایستگی های مدیریتی و اثربخشی مدیران مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های بهبود کارکنان، نیروبخشی، نظام کنترل، روابط بین فردی، پیشرفت مستمر، مشتری محوری، مدیریت تیم، فرهنگ پذیری از توانایی پیش بینی اثربخشی مدیران مدارس برخوردارند(05/0p<). باتوجه به یافته ها تدوین و عملیاتى نمودن استانداردهاى اثربخشی مدیران مدارس بر پایه الگوی شایستگی مدیریتی مطالعه حاضر ضروری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Schools Principals, Effectiveness based on Cameron and Quinn Competency Model

چکیده [English]

In all organizations, such as educational organizations, the most important sourcefor effectiveness organizational is managers. Thus, Purpose this study was predicting schools principals, effectiveness based on Cameron and Quinn competency model. This study is a descriptive- correlation and 347 primary schools principals in Zahedan were selected by Simple Random Sampling model. For collecting data, management skills assessment instrument (Cameron and Quinn, 2007) and schools principals, effectiveness (Alagheband, 1992) questionnaires were used. The data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis through Spss21 software. The finding showed that all components of competency management have positive and significant relationship with schools principals, effectiveness. Multiple regression findings showed that components of development of others, energizing employees, control system, interpersonal relationships, continuous improvement, customer service, managing teams, and acculturation can explain and predict schools principals, effectiveness. According to the findings, design and operational effectiveness of the standards school principals based on the competency of management this study is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • competency of management
 • Cameron and Quinn competency competency model
 • Effectiveness
 • schools principals
 1. اسدی، ح، قربانی، م ح. (1387). رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، المپیک، 16(4):59-69.
 2. بختیاری، ا، سلیمی، ا، نجف بیگی. (1392). بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب، پژوهش در نظام های آموزشی،7 (23)، 154-176.
 3. بنی سی، پ، ملک شاهی ع. (1389). بررسی نقش سازمان یادگیرنده بر مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل، تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(2):137-148
 4. بهبودی، ه. (1387)، اهمیت مشارکت والدین در فعالیتهای مدرسه، تعلیم و تربیت استثنایی، 7 (87)،65-70.
 5. بهرنگی، م ر، طباطبایی، ب. (1388). بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان، رهبری و مدیریت آموزشی،3(2)،35-50.
 6. پورکریمی، ج، صداقت، م. (1393). تبیین رابطه شایستگی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران در سازمان های پژوهشی، پژوهش های مدیریت منایع انسانی، 6(1)، 201-222.
 7. تسلیمی، م س، راعی، ر، فرزین وش، ا، برقی، م. (1392). طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور با تمرکز بر ریسک، مدیریت دولتی، 5(4)،57-78.
 8. تورانی، ح، یزدانی میلاجردی، م. (1388). بررسی رابطه میان رعایت اصول روابط انسانی و بهره وری مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران، نوآوری های آموزشی،8(29):75-100.
 9. جعفری، پ.؛ حنیفی، ف. (1386)، نگرش و عملکرد مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقة 8 برمبنای ابعاد و مؤلفه های مدیریت تغییر و ارائة چارچوب ادراکی مناسب، دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، 4 (15): 47-66.
 10. جهانیان، ر. (1389). صلاحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی، تحقیقات مدیریت آموزشی، (3)، 121-141.
 11. حاجی عمو عصار، م ت. (1386)، مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا، دانش انتظامی، 9 (6):9-60.
 12. حسنی، م، سامری، م. (1389). بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز، مدیریت فرهنگ سازمانی، 8(21)، 201-223.
 13. حقیقتیان، م، هاشمیان فر، س ع، مرادی، گ. (1392). بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)، جامعه شناسی کاربردی،24(3):71-96.
 14. حمیدی، ی، امیری، س، شغلی، ع. (1385). مهارت های ضروری در اثربخشی مدیران کیفیت در دانشگاه های علوم پزشکی، پایش، 5(4)، 289-294.
 15. خمر، م، آفرینش خاکی، ا، نیک بخش، ر. (1392). رابطه بین عدالت سازمانی با اثر بخشی و فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.
 16. خنیفر، ح. (1392). درآمدی بر استانداردسازی در آموزش و پرورش، چاپ اول، تهران: آثار معاصر.
 17. ذبیح زاده، ک، میراحمدی، س م. (1391). اندازه گیری رقابت پذیری بنگاهها، مطالعات مدیریت راهبردی، (10)،93-109.
 18. رضائیان، ع.؛ بابای اهری، م. (1383)، طراحی مدلی برای تغییر رفتار سازمانی با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها، مدرس علوم انسانی، 8 (33):81-110.
 19. رفیعی، م، زاهدی، ش. (1391). بهبود عملکرد سازمان از طریق هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی و فرهنگ سازمانی: پژوهشی در سازمان های تحقیقاتی وزارت جهادکشاورزی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 10(1)،5-32.
 20. رنجبر، م، خائف الهی، ا، دانایی فرد، ح، اصغر فانی، ع. (1392). ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،23(109):117-126.
 21. زندحسامی، ح، آشتیانی پور، ز، پورخلیل، ن. (1393). بررسی میزان تاثیر ابعاد مدیریت دانش در ارتقاء قدرت رقابت پذیری سازمان های کوچک و متوسط، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، 9(2):27-42.
 22. سبحانی نژاد، م، جعفری هرندی، ر، علیین، ح. (1386)، ارزیابی عملکرد شوراهای دانش آموزی مدارس راهنمایی در جذب دانش آموزان به کمیته های مشارکتی، دانشور رفتار،14 (24)،81-96.
 23. سبحانی نژاد، م، ﺷﻬﺎﺋﯽ، ب، ﯾﻮز ﺑﺎﺷﯽ، ع. (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقیق و سنجش)، چاپ اول، تهران: انتشارات یسطرون.
 24. سپهوند، ر، شریعت نژاد، ع. (1393). بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های خرم آباد، مدیریت فرهنگی سازمانی، 12(3)، 505-528.
 25. طاهرپور کلانتری، ح، زاهدی، س م، دیناروند، ح. (1389). بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان، پژوهش در نظامهای آموزشی،14(11): 115-136.
 26. عبدالهی، ب، حیدری فرد، ر. (1393). رابطة هوش سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس، نوآوری های آموزشی،13(50)،65-82.
 27. فیاضی، م، اعرابی، س م. (1393). الگوى هماهنگى استراتژى منابع انسانى با عناصر سازمان و تأثیر آن بر بهبود عملکرد، مطالعات مدیریت انتظامى، 9(2)،262-282.
 28. قرآن کریم، سوره نسا، آیه 58.
 29. قهرمانی، م، مرادی نرگس، ح. (1387). مدیریت نوآوری، فصلنامه مدیریت،19(141 و142):9-13.
 30. لبادی، ز. (1386). بررسی صلاحیت های مدیران آموزش عالی با عنایت به شاخص های بین المللی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
 31. محمودی، ا ح ، عابدی، ا، حیدری، ی. (1391). بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی، فرایند مدیریت و توسعه، 25(1)، 69-92.
 32. میرابی، ح. (1380). مدیریت (مبانی و استراتژی)، تهران: شهر آشوب.
 33. نظری، ر، احسانی، م، اشرف گنجویی، ف، قاسمی، ح. (1391). اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو، مطالعات مدیریت ورزشی،4 (16):157-174.
 34. منابع لاتین
 35. Ashish, C., Zachary, F. (2004). Utilization of performance appraisal system in health care organizations and improvement strategies for supervisor, Health Care Manag, 22(2):117-27.
 36. Azmi, I., Abdul, Gh., A., Zainal, A., & Zainuddin, Y. (2009). The effects of competency based career development and performance management practices on service quality: Some evidence from Malaysian public organizations, International Review Of Business Research Papers, 5(1), 97- 112.
 37. Baldauf, A., Cravens, DW. (2002). The effect of moderators on the salesperson behavior performance and salesperson outcome performance and sales organization effectiveness, European Journal of Marketing, 36 (11&12), 1367-88.
 38. Beal, DJ., Cohen, RR., Burke, MJ., McLendon, CL. (2003). Cohesion and performance in groups: a meta-analytic clarification of construct relations, J Appl Psychol,88(6):989-1004.
 39. Bonder, A. (2003). A blueprint for the future: competency-based management in HRDC, Unpublished Presentation, HRDC Canada.
 40. Bourgault, J., Charih, M., Maltais, D. (2008). Hypotheses concerning the prevalence of competencies among Government executives, According to three organizational variables, Public personal management, 35(2), 88-114.
 41. Boyd, BL. (2003). Identifying competencies for volunteer administrators for the coming decade: A national delphi study, J Agricultural Education, 44(4),47-56.
 42. Cameron, KS., Quinn, RE. (2006). Diagnosing and changing organizational culture, New York: Addison Wesley
 43. Chen, C. (2004). The effects of knowledge attribute, alliance characteristics, and absorptive capacity on knowledge transfer performance, R & D Management, 3(9), 311-21
 44. Cohen, A. (2007). The relationship between multiple commitment and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture, J Vocational Behavior, 69(1), 105-18.
 45. Colvin, AJS., Boswell, WR. (2007). The problem of action and interest alignment: beyond job requirements and incentive compensation, Human Resource Management Review, 17(1), 38-51.
 46. Dorge, C. (2003). Knowledge mediate the effect of context on performance? Some initial evidence, Decision.
 47. Fetman, L. (2007). Thriving on chaos, New York: L Knops.
 48. Grossman, G. (2003). A fully accredited course: offered by Bestow college, Sport Psychology, Human Kinetics.
 49. Hackman, JR. (2008). Leading teams: Setting the stage for great performances, Boston: Harvard Business Review Press.
 50. Kantabutra, S. (2007). Vision effects in customer and staff satisfaction: an empirical investigation, Leadership & Organization Development J, (28):209-29.
 51. Katila, R., Shane, S. (2005). When does lack of resources make new firms innovative?, Academy of Management Journal, 48 (5),814-29.
 52. Kealy, MJ, Rochel, ML. (2001), Student perceptions of college quality, J Higher Education, 58(6): 683-703.
 53. Kritner, M., Krinschi, R. (2002). Organizational Behavior, McGraw- Hill Companies.
 54. Mani, BG. (2002). Performance appraisal systems, productivity and motivation: a case study, Washington, Public Personal Management, 31(2):141-60.
 55. Mathis, R. (2007). Building bridges through effective communication, Supervision, 68(10),270-86.
 56. Mitus, JS. (2006). Organizational socialization from a content perspective and its effect on the affective commitment of newly hired rehabitation counselors, J Rehabitation,72)2(,12-20.
 57. Nyozov, S. (2003), Globalization and Teacher’s Life and Work, Stockholm: Stockholm University.
 58. Obasanmi, j.; Obasanmi, PO. (2012), Teachers’ Perceptions of the Organizational Effectiveness of Private Secondary Schools in the Niger Delta Region of Nigeria, Int J Edu Sci, 4(1): 23-9.
 59. Pitts, R. (2010). Organizational socialization of pgysicians into a large medical group parctice, Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Walden University.
 60. Pyka, A. (2002). Innovation networks in economics: from the incentive-based to the knowledge based approaches, European Journal of Innovation Management, 5(3),152-63.
 61. Ricom, R., Alcover, C. (2011). Work team effectiveness, a review of research from the last decade (1999-2009), Psychology in Spain, 15(1):57-79.
 62. Robbins, SP. (2003). Essentials of organizational behavior; 7th ed., San Diego State University: prentice Hall
 63. Sherman, R., Tibbetts, J., Dobbins, D., Weidler, D. (2001). Management Competencies and Sample Indicators for the Improvement of Adult Education Programs, A Publication of Building Professional Development Partnerships for Adult Educators Project, PRO-NET, April.
 64. Shin, SY., Park, W. (2009). Moderating effects of group cohesiveness in competency performance relationships: A multi-Level study, J Behavioral Studies in Business, 15 (2), 717-24.
 65. Spreier, SW., Fontaine, MH., Malloy, RL. (2006). Leadership Run Amok: The Destructive Potential of Overachievers, Harvard Business Review, 84(6):72-8.
 66. Sun, J. (2006). Managerial competencies: a review of recent Chinese research, international seminar on competence development as workplace learning, University of Innsbruck, September.
 67. Swansburg, RC., Swansburg, RJ. (2002). Introduction to management and leadership for nurse managers, Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett publishers.
 68. Taher, S. (2007). Competency based human resource management program, MEIRC Consultant and Training Company.
 69. Tiraieyari, N., Khairuddin, I., Azimi, H., and Jegak, U. (2010). Teaching Method Competencies Used by Extensionists in Transferring the Good Agricultural Practices to Malaysian Farmers, Australian J Basic and Applied Sciences,4(10): 5379-87.
 70. Walker, OC., Boyd, HW., Mullins, J., & Larreche, JC. (2006). Marketing strategy: a decision focused approach, Fourth Edition, Irwin McGraw–Hill Irwin.
 71. Walker, WJ. (2009). Predicting two types of proactive socialization tactics: the roles of context, experience, and age, A dissertation presented to the ccademic faculty, in partial fulfillment of the requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the College of Management, Georgia Institute of technology.
 72. Westley, F., Mintzberg, H. (2005). Visionary leadership and strategic management, Strategic Management Journal, 10(Special Issue),17-32.