نویسنده = کوهی، امیرحسن
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی ابعاد چهارگانه انطباق پذیری مسیرشغلی و ارائه شاخص ترکیبی از تجمیع مطالعات پیشین،یک پژوهش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

امیرحسن کوهی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده