رتبه بندی ابعاد چهارگانه انطباق پذیری مسیرشغلی و ارائه شاخص ترکیبی از تجمیع مطالعات پیشین،یک پژوهش فراتحلیل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار،ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار،ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گرمسار،ایران

چکیده

این پژوهش به رتبه بندی ابعاد چهارگانه انطباق پذیری مسیرشغلی  با کاربرد رویکرد فراتحلیل می پردازد.پژوهش حاضر از نظر هدف،توصیفی و از نظر نوع استفاده،یک پژوهش کاربردی است .هدف از انجام این پژوهش ،ترکیب یافته های کمی پژوهشهای قبلی در زمینه انطباق پذیری مسیرشغلی با استفاده از روش فراتحلیل است تا با ترکیب این نتایج،شدت اثر هریک از عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی از طریق اثر متوسط محاسبه گردد.بر این اساس با مراجعه به فصلنامه های علمی-پژوهشی داخلی و خارجی ،کلیه پژوهشهای مرتبط داخلی و خارجی در فاصله بین سالهای 1397-1390 و 2018-2005 جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفتند.که از میان همه این مقالات، براساس  روش سرشماری، تعداد 18 پژوهش داخلی و 34 پژوهش خارجی انجام شده در زمینه ابعاد چهارگانه  انطباق پذیری مسیرشغلی با استفاده از چک لیست انتخاب پژوهش ها از نگاه فنی و روش شناسی مشتمل بر روشهای نمونه گیری،روش تحقیق،آزمون آماری مناسب و تحلیل های آماری مناسب انتخاب شده اند.برای پایایی شناسایی براساس توافق داوران در خصوص استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و نیز پایایی سطح اندازه اثر و معنی داری براسا توافق در محاسبات  از نظر دو نفر تحلیل گر انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که از میان 124 اندازه اثر،یک اندازه اثر متوسط(3/0تا5/0)،بیست اندازه اثر متوسط روبه بالا(5/0تا7/0)،سی اندازه اثر بالا (7/0تا1) و هفتاد و سه اندازه اثرخیلی بالا(بالاتر از 1) است.ابعاد چهارگانه انطباق پذیری مسیر شغلی یعنی ،اعتماد،کنجکاوی،کنترل و دغدغه مسیرشغلی به ترتیب بیشترین تا کمترین اندازه اثر را به خود اختصاص داده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking career adaptability dimensions and proposing an aggregated index based on previous studies , a meta - analysis study

نویسندگان [English]

  • amirhasan Koohi 1
  • nader soleimany 2
  • Hamid shafizadeh 3
1 azad islamic university garmsar iran
2 azad islamic university garmsar iran
3 azad islamic university garmsar iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to rank the four dimensions of career adaptability using meta - analysis approach . The present study is descriptive and in terms of usage is an applied research .The ultimate goal of this study is to combine the quantitative findings of previous studies in the field of career adaptability using meta - analysis to combine these results , the effect size of each factor affecting the degree of career adaptability is calculated by the average effect . Accordingly , referring to the quarterly journal of internal and external research , all relevant internal and external studies were collected and analyzed among 2005-2018 . Among all these studies , according to the census method , the number of internal and external research studies done in the field of the four dimensions of career adaptability are 18 and 34 studies which are selected by using checklist selection , the research method , appropriate statistical test and appropriate statistical analysis .For the reliability of the recognition based on the jury agreement regarding the use of specific concepts for coding variables as well as the reliability of the effect size and the agreement in calculations , the agreement in the calculations has been done . The results of this research show that among 124 calculated effect sizes ,one effect size is average(0.3-0.5),twenty effect sizes are average to high (0.5-0.7),thirty effect sizes are high(0.7-1) and seventy three effect sizes are very high(above 1).
Career adaptability dimensions including career confidence,career curiosity,career control and career concern respectively have highest to lowest effect size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career adaptability dimensions
  • career confidence
  • career curiosity
  • career control
  • career concern
پردلان، نوشین؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران؛ نیلفروشان، پریسا. (1393)بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و انطباق‌پذیری مسیرشغلی در دانشجویان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی6(18)34-22
پورصادق، ناصر؛ فروزان، حمید. (1396)بررسی رابطه مولفه‌های سرمایه روانشناختی بر انطباق‌پذیری مسیرشغلی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی4(4)61-47
سلطان زاده، شیدا؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران. (1395). پیش بینی انطباق‌پذیری مسیرشغلی کارکنان مراکز صنعتی براساس مولفه‌های سرمایه شناختی. پژوهشنامه روانشناسی مثبت. 2(1)30-19.
سیدجوادین، رضا؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ قلی پور، آرین؛ حاجی کریمی، عباسعلی؛ کریمی جعفری، فاطمه. (1396)طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیرشغلی (مورد مطالعه:شرکت پتروشیمی شازند). فصلنامه پژوهش‌های عمومی مدیریت. 10(36)62-31.
صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران؛ نیلفروشان، پریسا. (1393). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیرشغلی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 4(16)66-49.
صفری، معصومه:ربیعی، محمد و مصباح، نسرین(1395). بررسی میزان و عوامل موثر بر انطباق‌پذیری مسیرشغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 3(43)
قربانی زاده، وجه الله، (1394). روش تحقیق فرا تحلیل با نرم افزار CMA2. نشر بازتاب
یوسفی، زهرا(1390)بررسی الگوهای فردی و موقعیتی انطباق‌پذیری مسیرشغلی در بین کارکنان دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان. پایان نامه دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان.