نویسنده = عزیزالله تاجیک اسماعیلی
عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 113-136

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی