عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: پیشرفت­های اخیر در زمینه­ی عوامل موثر در رشد شغلی بر ویژگی­های والدین به عنوان نخستین تاثیرگذاران در این مسیر تاکید می­نمایند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی می­باشد.روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی با طرح پدیدار شناسی تفسیری می­باشد. نمونه پژوهش حاضر را تعداد 13 مشارکت کننده ( 8 مرد و 5 زن) از دانشجویان دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی شهر بجنورد تشکیل می­دهد که نمره رشد شغلی و انطباق پذیری شغلی آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بوده است. این نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردید و سپس داده­ها با استفاده از روش مصاحبه­ی نیمه ساختار یافته جمع آوری و از طریق روش دیکلمن کدگذاری و تحلیل گردید.یافته­ها: نتایج تحلیل مصاحبه­ها منجر به استخراج 759 کد اولیه، 23 مفهوم و 9 مقوله مشتمل بر حمایت عاطفی، بستر اکتشاف، بستر خوگردانی، بستر خودکفایی، بستر خودکارآمدی شغلی، فرارفتن از روایت­های غالب، حمایت اطلاعاتی، روابط اجتماعی تضمین شده و درگیر شدن می­باشد.نتیجه­گیری: ضمن تاکید بر عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی، نتایج پژوهش حاضر بیانگر فرایندهایی است که از طریق آن فرزندان در جهت اکتشاف شغلی و بسترهای منجر به رشد شغلی بیشتر گام برمی­دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

parental factors influencing on career development: a qualitative research

نویسندگان [English]

 • Zeinab Golpich 1
 • Alimohammad Nazari 2
 • Azizallah Tajikesmaeili 3
 • AbdAlrahim kasaee Esfahani 3
1 Ph.D student, Department of Counseling, Faculty of psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of nursing and midwifery, Shahrood University of Medical Science, Shahrood, Iran
3 Assistant professor, Department of Counseling, Faculty of psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: recent advancement in the area of factor influencing career development emphasizes on parents’ characteristics as the first influential ones in this area.
Methods: this research is a qualitative research with interpretative phenomenological design. Research sample consists of ۱۳ participants (۸ males and ۵ females) among students of universities and higher education institutes of Bojnord city, that their score on career development and career adoptability is one standard deviation higher than mean. This sample was selected by purposeful and snowball sampling. Then, data was collected by semi-structured interview and was coded and analyzed by Dicklman method.
results: results of interviews’ analysis led to extracting ۷۵۹ primary codes, ۲۳ concepts, and ۹ items consisted of emotional support, exploration context, self-regulation context, self-sufficiency context, career self-efficacy context, going beyond prevailing narratives, information support, guaranteed social relationships, and involvement.
conclusion: while emphasizing on parental factors influencing on career development, results of current research suggest processes by which, children take steps toward career exploration and beds leading to more career developments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • career development
 • parental factors
 • phenomenology
 1. سمیعی، فاطمه؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمدرضا و حسینیان، سیمین(۱۳۹۱). نظریه‌های مشاوره مسیر شغلی "مسیر تکامل انتخاب شغل" جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان).
 2. صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران و نیلفروشان، پریسا. (۱۳۹۳). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS). فصلنامه اندازه گیری تربیتی, ۴(۱۶)، صص ۴۹-۶۶.
 3. صفری، معصومه؛ ربیعی، محمد؛ مصباح، نسیرین (۱۳۹۵). بررسی میزان و عوامل موثر بر انطباق پذیری شغلی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳. اندیشه های تازه در علوم تربیتی شماره ۳ ، صص:. ۹۴-۸۳.
 4. گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس(۱۳۸۲). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت),دانشگاه شهید بهشتی
 5. محمدپور، احمد. (۱۳۹۲). روش تحقیق کیفی ضد روش: (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی) تهران: جامعه‌شناسان.
 6. Agbenyo, H., & Collett, K. (۲۰۱۴). Career advice and guidance in a world where vocational skills matter. In Handbook of Career Development (pp. ۲۵۵-۲۷۰): Springer.
 7. Batterham, J., & Levesley, T. (۲۰۱۱). New directions: young people’s and parents’ views of vocational education and careers guidance. London, England: City & Guilds Centre for Skills Development.
 8. Beck, V., Fuller, A., & Unwin, L. (۲۰۰۶). Safety in stereotypes? The impact of gender and ‘race’on young people's perceptions of their post‐compulsory education and labour market opportunities. British Educational Research Journal, ۳۲(۵), ۶۶۷-۶۸۶.
 9. Braunstein-Bercovitz, H., Benjamin, B. A., Asor, S., & Lev, M. (۲۰۱۲). Insecure attachment and career indecision: Mediating effects of anxiety and pessimism. Journal of vocational behavior, ۸۱(۲), ۲۳۶-۲۴۴.
 10. Bryant, B. K., Zvonkovic, A. M., & Reynolds, P. (۲۰۰۶). Parenting in relation to child and adolescent vocational development. Journal of vocational behavior, ۶۹(۱), ۱۴۹-۱۷۵.
 11. Chan, C.-C. (۲۰۱۷). The relationship among social support, career self-efficacy, career exploration, and career choices of Taiwanese college athletes. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education.
 12. Cinamon, R. G., & Dan, O. (۲۰۱۰). Parental attitudes toward preschoolers’ career education: A mixed-method study. Journal of Career Development, ۳۷(۲), ۵۱۹-۵۴۰.
 13. Cleary, T. J., & Zimmerman, B. J. (۲۰۰۴). Self‐regulation empowerment program: A school‐based program to enhance self‐regulated and self‐motivated cycles of student learning. Psychology in the Schools, ۴۱(۵), ۵۳۷-۵۵۰.
 14. Cox, R. H., Sadberry, S., McGuire, R. T., & McBride, A. (۲۰۰۹). Predicting student athlete career situation awareness from college experiences. Journal of Clinical Sport Psychology, ۳(۲), ۱۵۶-۱۸۱.
 15. Emmanuelle, V. (۲۰۰۹). Inter-relationships among attachment to mother and father, self-esteem, and career indecision. Journal of vocational behavior, ۷۵(۲), ۹۱-۹۹.
 16. Flouri, E., Tsivrikos, D., Akhtar, R., & Midouhas, E. (۲۰۱۵). Neighbourhood, school and family determinants of children's aspirations in primary school. Journal of vocational behavior, ۸۷, ۷۱-۷۹.
 17. Flum, H., & Blustein, D. L. (۲۰۰۰). Reinvigorating the study of vocational exploration: A framework for research. Journal of vocational behavior, ۵۶(۳), ۳۸۰-۴۰۴.
 18. Fouad, N. A., Kantamneni, N., Smothers, M. K., Chen, Y.-L., Fitzpatrick, M., & Terry, S. (۲۰۰۸). Asian American career development: A qualitative analysis. Journal of vocational behavior, ۷۲(۱), ۴۳-۵۹.
 19. Garcia, P. R. J. M., Restubog, S. L. D., Bordia, P., Bordia, S., & Roxas, R. E. O. (۲۰۱۵). Career optimism: The roles of contextual support and career decision-making self-efficacy. Journal of vocational behavior, ۸۸, ۱۰-۱۸.
 20. Guan, P., Capezio, A., Restubog, S. L. D., Read, S., Lajom, J. A. L., & Li, M. (۲۰۱۶). The role of traditionality in the relationships among parental support, career decision-making self-efficacy and career adaptability. Journal of vocational behavior, ۹۴, ۱۱۴-۱۲۳.
 21. Guan, Y., Wang, F., Liu, H., Ji, Y., Jia, X., Fang, Z., . . . Li, C. (۲۰۱۵). Career-specific parental behaviors, career exploration and career adaptability: A three-wave investigation among Chinese undergraduates. Journal of vocational behavior, ۸۶, ۹۵-۱۰۳.
 22. Hartung, P. J., Porfeli, E. J., & Vondracek, F. W. (۲۰۰۵). Child vocational development: A review and reconsideration. Journal of vocational behavior, ۶۶(۳), ۳۸۵-۴۱۹.
 23. Hirschi, A. (۲۰۰۹). Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of vocational behavior, ۷۴(۲), ۱۴۵-۱۵۵.
 24. Hirschi, A., Niles, S. G., & Akos, P. (۲۰۱۱). Engagement in adolescent career preparation: Social support, personality and the development of choice decidedness and congruence. Journal of Adolescence, ۳۴(۱), ۱۷۳-۱۸۲.
 25. Jiang, Z. (۲۰۱۷). Social Support and Career Psychological States: An Integrative Model of Person–Environment Fit. Journal of Career Assessment, ۲۵(۲), ۲۱۹-۲۳۷.
 26. Khasawneh, S. (۲۰۱۰). Factors influencing the career planning and development of university students in Jordan. Australian Journal of Career Development, ۱۹(۲), ۴۱-۴۸.
 27. Kowal, A., Kramer, L., Krull, J. L., & Crick, N. R. (۲۰۰۲). Children's perceptions of the fairness of parental preferential treatment and their socioemotional well-being. Journal of Family Psychology, ۱۶(۳), ۲۹۷.
 28. Kracke, B. (۲۰۰۲). The role of personality, parents and peers in adolescents career exploration. Journal of Adolescence, ۲۵(۱), ۱۹-۳۰.
 29. Kracke, B., & Schmitt-Rodermund, E. (۲۰۰۱). Adolescents’ career exploration in the context of educational and occupational transitions. Navigating through adolescence: European perspectives, ۱۴۱-۱۶۵.
 30. Kvitkovičova, L., Umemura, T., & Macek, P. (۲۰۱۷). Roles of attachment relationships in emerging adults' career decision-making process: A two-year longitudinal research design. Journal of vocational behavior.
 31. Lease, S. H., & Dahlbeck, D. T. (۲۰۰۹). Parental influences, career decision-making attributions, and self-efficacy: Differences for men and women? Journal of Career Development, ۳۶(۲), ۹۵-۱۱۳.
 32. Lent, R. W., & Brown, S. D. (۲۰۱۳). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of Counseling Psychology, ۶۰(۴), ۵۵۷.
 33. Linn, P. L., Ferguson, J., & Egart, K. (۲۰۰۴). Career exploration via cooperative education and lifespan occupational choice. Journal of vocational behavior, ۶۵(۳), ۴۳۰-۴۴۷.
 34. Liu, J., McMahon, M., & Watson, M. (۲۰۱۵). Parental influence on child career development in mainland China: a qualitative study. The career development quarterly, ۶۳(۱), ۷۴-۸۷.
 35. Magnuson, C. S., & Starr, M. F. (۲۰۰۰). How early is too early to begin life career planning? The importance of the elementary school years. Journal of Career Development, ۲۷(۲), ۸۹-۱۰۱.
 36. McDowell, D. J., Parke, R. D., & Spitzer, S. (۲۰۰۲). Parent and child cognitive representations of social situations and children's social competence. Social Development, ۱۱(۴), ۴۶۹-۴۸۶.
 37. Merino-Tejedor, E., Hontangas, P. M., & Boada-Grau, J. (۲۰۱۶). Career adaptability and its relation to self-regulation, career construction, and academic engagement among Spanish university students. Journal of vocational behavior, ۹۳, ۹۲-۱۰۲.
 38. Nazli, S. (۲۰۰۷). Career development in primary school children. Career Development International, ۱۲(۵), ۴۴۶-۴۶۲.
 39. Oren, L., Caduri, A., & Tziner, A. (۲۰۱۳). Intergenerational occupational transmission: do offspring walk in the footsteps of mom or dad, or both? Journal of vocational behavior, ۸۳(۳), ۵۵۱-۵۶۰.
 40. Palmer, S., & Cochran, L. (۱۹۸۸). Parents as agents of career development. Journal of Counseling Psychology, ۳۵(۱), ۷۱.
 41. Patton, W., Creed, P., & Spooner-Lane, R. (۲۰۰۵). Validation of the short form of the career development inventory—Australian version with a sample of university students. Australian Journal of Career Development, ۱۴(۳), ۴۹-۵۹.
 42. Patton, W., & McMahon, M. (۲۰۱۴). Career development and systems theory: Connecting theory and practice (Vol. ۲): Springer.
 43. Ramos, K., & Lopez, F. G. (۲۰۱۸). Attachment security and career adaptability as predictors of subjective well-being among career transitioners. Journal of vocational behavior, ۱۰۴, ۷۲-۸۵.
 44. Rani, B. S. (۲۰۱۴). Impact of parenting styles on career choices of adolescents. Journal of Education and Social Policy, ۱(۱), ۱۹-۲۲.
 45. Reynolds, A. J., Ou, S. R., & Topitzes, J. W. (۲۰۰۴). Paths of effects of early childhood intervention on educational attainment and delinquency: A confirmatory analysis of the Chicago Child‐Parent Centers. Child development, ۷۵(۵), ۱۲۹۹-۱۳۲۸.
 46. Rogers, M. E., & Creed, P. A. (۲۰۱۱). A longitudinal examination of adolescent career planning and exploration using a social cognitive career theory framework. Journal of Adolescence, ۳۴(۱), ۱۶۳-۱۷۲.
 47. Rogers, M. E., Creed, P. A., & Glendon, A. I. (۲۰۰۸). The role of personality in adolescent career planning and exploration: A social cognitive perspective. Journal of vocational behavior, ۷۳(۱), ۱۳۲-۱۴۲.
 48. Sawitri, D. R., & Dewi, K. S. (۲۰۱۵). Academic Fit, Adolescent-Parent Career Congruence, and Career Exploration in University Students. Procedia Environmental Sciences, ۲۳, ۱۰۵-۱۰۹.
 49. Schultheiss, D. E. P., Kress, H. M., Manzi, A. J., & Glasscock, J. M. J. (۲۰۰۱). Relational influences in career development: A qualitative inquiry. The Counseling Psychologist, ۲۹(۲), ۲۱۶-۲۴۱.
 50. Soliemanian, A., Darrodi, H., & Golpich, Z. (۲۰۱۳). Predicting career growth based on the identity styles of higher education students in Bojnord City. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, ۱۹(۲), ۱۶۱-۱۷۵.
 51. Soresi, S., Nota, L., Ferrari, L., & Ginevra, M. C. (۲۰۱۴). Parental influences on youth’s career construction. In Handbook of career development (pp. ۱۴۹-۱۷۲): Springer.
 52. Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (۲۰۱۱). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative: Lippincott Williams & Wilkins.
 53. Suh, H. N., & Flores, L. Y. (۲۰۱۷). Relative Deprivation and Career Decision Self‐Efficacy: Influences of Self‐Regulation and Parental Educational Attainment. The career development quarterly, ۶۵(۲), ۱۴۵-۱۵۸.
 54. Trusty, J., Watts, R. E., & Erdman, P. (۱۹۹۷). Predictors of parents' involvement in their teens' career development. Journal of Career Development, ۲۳(۳), ۱۸۹-۲۰۱.
 55. Tsai, C.-T. S., Hsu, H., & Yang, C.-C. (۲۰۱۷). Career decision self-efficacy plays a crucial role in hospitality undergraduates’ internship efficacy and career preparation. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, ۲۱, ۶۱-۶۸.
 56. Turner, S., & Lapan, R. T. (۲۰۰۲). Career self‐efficacy and perceptions of parent support in adolescent career development. The career development quarterly, ۵۱(۱), ۴۴-۵۵.
 57. Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., de Fillipis, A., & Garcia, M. (۲۰۰۵). Career exploration in adolescents: The role of anxiety, attachment, and parenting style. Journal of vocational behavior, ۶۷(۲), ۱۵۳-۱۶۸.
 58. Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (۲۰۰۴). Understanding self-regulation: An introduction. Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications, ۱-۹.
 59. Watson, M., & McMahon, M. (۲۰۰۵). Children’s career development: A research review from a learning perspective. Journal of vocational behavior, ۶۷(۲), ۱۱۹-۱۳۲.
 60. Watson, M., Nota, L., & McMahon, M. (۲۰۱۵). Evolving stories of child career development. International Journal for Educational and Vocational Guidance, ۱۵(۲), ۱۷۵-۱۸۴.
 61. Werbel, J. D. (۲۰۰۰). Relationships among career exploration, job search intensity, and job search effectiveness in graduating college students. Journal of vocational behavior, ۵۷(۳), ۳۷۹-۳۹۴.
 62. Zikic, J., & Klehe, U.-C. (۲۰۰۶). Job loss as a blessing in disguise: The role of career exploration and career planning in predicting reemployment quality. Journal of vocational behavior, ۶۹(۳), ۳۹۱-۴۰۹.
 63. Zimmerman, B. J. (۲۰۱۳). From cognitive modeling to self-regulation: A social cognitive career path. Educational psychologist, ۴۸(۳), ۱۳۵-۱۴۷.