نویسنده = کریمیان پور، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 64-79

علی رضایی شریف؛ غفار کریمیان پور؛ گل نما مرادی؛ ابراهیم کریمیان پور