بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد کرمانشاه

4 کارشناس ارشد اداره آموزش و پرورش شهرستان ثلاث

چکیده

هدف: این پژوهش رابطه اخلاق کاری و تعهد به تغییر با توجه به نقش واسطه­ای اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی بود. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی(400 نفر) بود.‌ حجم مطلوب نمونه با توجه به جدول مورگان 200 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اخلاق کاری، تعهد به تغییر، اشتیاق شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  و LiSREL استفاده شد.یافته ها:  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که که اخلاق کاری به صورت مستقیم بر تعهد به تغییر و اشتیاق شغلی و به صورت غیر مستقیم از طریق اشتیاق شغلی بر تعهد به تغییر تاثیر دارد. همچنین اثر مستقیم اشتیاق شغلی بر تعهد به تغییر معلمان معنی دار بود.نتیجه گیری: بنابراین برای افزایش تعهد به تغییر معلمان می توان به اخلاق کاری و اشتیاق شغلی توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the mediating role of job engagement in relationship between work ethic with commitment to change

نویسندگان [English]

 • ali rezaei sharif 1
 • ghaffar karimianpour 2
 • golnama moradi 3
 • ebrahim karimianpour 4
1 Educational sience assistant Professor, Mohaghegh ardebily university
2 - Young Researchers and Elite Club, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 phd student
4 Department of Education, Kermanshah
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the the mediating role of job engagement in relationship between work ethic with commitment to change.
Method: Study is applied and The Research method was descriptive correlational. The population of this study consisted of all Primary school teachers (400) in salas babajany. According to Morgan table and using available sampling method, 200 subjects were selec. Work ethic Questionnaire, job engagement and commitment to change was used to collect data. To analyze the data, SPSS and LISREL software were used.
Result: Results showed that the work ethic directly affect on commitment to change and job engagement, and indirectly affect on commitment to change through job engagement. It also the direct effect of job engagement on the commitment to change was significant.
Conclusion: So to increase commitment to change, work ethic and job engagement can be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key word: Work ethic- Job engagement- Commitment to change
 1. ابراهیم پور، حبیب(1393). بررسی رابطه اخلاق کاری با رفتار کناره گیرانه. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 1
 2. براتی، هاجر، عریضی، حمیدرضا، دری، بهروز(1393). تعهد به تغییر، نقش حمایت، اعتماد، عدالت، عاطفه. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 4(2). 23-1
 3. بهار مقدم، مهدی، راجی زاده، سپیده، زنگی آبادی، حجت الله(1392). اخلاق کاری، رضایت شغلی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آنها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 3
 4. حسنی، محمد، حیدری زاده، زهرا، قاسم زاده، ابوالفضل، سهرابی، مینا(1393). تبیین نقش اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و نگرش ها درباره تغییر سازمانی: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی. توسعه سازمانی پلیس. 50 (3).
 5. رشیدی، فریبا، اکبری، مسعود(1389). رابطه بین اخلاق اسلامی کار، تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی در بین مدیران دبیرستان های شهر شیراز. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شیراز
 6. رضائیان، علی و کشته گر، عبدالعلی (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی. نشریه پیام مدیریت. شماره 27. 39-27
 7. زاهدی، شمس السادات، مرتضوی، لیلا(1387). نقش واسط درگیری بین تعهد به تغییر و عامل فرایند تغییر شرکت برق منطقه ایی خراسان. پژوهش های مدیریت در ایران. 14(3). 143-121
 8. زندیان، هادی(1394). تغییر بنیادین: آمادگی فردی برای تغییر در سازمانهای آموزشی. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی. 8(2). پیاپی 30. 115-81
 9. سلیمانی نادر، عباس زاده ناصر، نیازی آذر بهـروز(1391). رابطـه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سـازمان آموزش فنی و حرفـهای شـهر تهـران. فصـلنامه رهیـافتی نـو در مدیریت اموزشی، 3(1). 38-21
 10. شیخه پور، زانیار، ابراهیمی، احمد، شیخه پور، محمد، زینالی، شبنم(1392). بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. سال 23. شماره 1. 241-225.
 11. طاهری دمنه، محسن، زنجیرپی، محسن، نجاتیان قاسمیه، مجید(1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال ششم. شماره 2. تابستان
 12. عسگری، محمد هادی، کاظم پور، اسماعیل، فتح الله زاده، مهرداد(1391). رابطه اخلاق کاری و عملکرد کارکنان مدارس ابتدایی غرب استان مازندران. ماهنامه مهندسی مدیریت. سال پنجم، شماره 45، فروردین و اردیبهشت.
 13. عسگری، محمد هادی، کاظم پور، اسماعیل، فتح الله زاده، مهرداد(1391). رابطه اخلاق کاری و عملکرد کارکنان مدارس ابتدایی غرب استان مازندران. ماهنامه مهندسی مدیریت. سال پنجم، شماره 45، فروردین و اردیبهشت.
 14. ملایی، مریم، مهداد، علی، گل پرور, محسن(1392). رابطه معنویت در کار، انکیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد شغلی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال پانزدهم، شماره 2، تابستان، پیاپی 56، 55-47
 15. Armenakis A. A . , Bedeian A. G.(1993). Organizational chang: A review of theory and. Journal of Management , . 25 (3). 293-315
 16. Bakker AB, Schaufeli WB, Leiter MP, Taris TW(2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress.22(3):187-200.
 17. Bakker, A.B., & Leiter, M.P. (Eds.). (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press
 18. Bakker, A.B., & Leiter, M.P. (Eds.). (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press.
 19. Bentein, K. , Vanderberghe, R. , Vanderberghe, C. , & Stinglhamber, F(2005). The Role of Change in the Relationship between Commitment and Turnover: A Latent Growth Modeling Approach, Journal of Applied Psychology, 90(3), 468-482.
 20. Buck,J. M,. &Watson ,J. L. (2002). The relationship between human resource management strategies and organizational commitment ,innovative higher education ,vol,26,No. 3,pp. 175-192.
 21. Cherring D J (1980). The work ethic: working values and values that work. Amacom Books. New York. Pp:43
 22. Cunningham, P., & Ve Iles, P. (2002). Managing learning climates in a financial services organization. Journal of Management Development, 21(6), 477–492.
 23. Dolcourt, J. L, Zuckerman G. (2003). Unanticipated learning outcomes associated with commitment to change in continuing medical education. Journal of Continuing Education in the Health Professions,23(3). 173-181.
 24. Hallberg, E.U., Schaufeli, B.W. (2006). Same but different? Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment? Journal of Psychology, 11(2), 119-127.
 25. Hobfoll, S.E., & Shirom, A. (2001). Conservation of resources theory: Applications to stress and management in the workplace. In R.T. Golembiewski (Ed.), Handbook of organization behavior (2nd Revised edition, 57– 81) . New York: Marcel Dekker
 26. Lorens, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., & Salanova, M. (2007). Testing the robustness of the job demands - resources model: Erratum. International Journal of Stress Management, 14, 224-225.
 27. Masreka, Mohamad Noorman, Osman, Mohd Akmal Faiz, Ibrahim, Zaharuddin, Ahmad
 28. Nazri Mansor(2013). Malaysian Computer Professional: Assessment of Emotional
 29. Intelligence and Organizational Commitment. Social and Behavioral Sciences 172 ( 2015 ) 238 – 245
 30. Meyer, J. P. , & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11(3). 299-326.
 31. Morgan, D. E., & Zeffane, R. (2003). Employee involvement, organizational change and trust in
 32. management. International Journal of Human Resource Management, 14, 55–75
 33. Ning, J. & Jing, R. (2012). Commitment to Change: Its Role in the Relationship Between Expectation of Change Outcome and Emotional Exhaustion. Human Resource Development Quarterly. 23 (4) , 461–485.
 34. Petty, G. C. (1995), Adults in the workforce and the occupational work ethic. Journal of Studies in Technical Careers, 15(3),133-140
 35. Salanova, M., Agut, S., & Peiro, J.M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90, 1217–1227.
 36. Schoufeli, W.B., Bakker, A.B. & Salanova, M. (2001). The measurement of work engagement with a short questionnaire. A cross-national study, Educational and Psychological Measurement. 66, 701-716
 37. Singh, A, Shura, M. M. (2006). A life cycle evaluation of change an engineering organization: A case study. International Journal of Project Management. 24 (4): 337-348.