نویسنده = نوری کعب عمیر
بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 9-29

نوری کعب عمیر؛ فاطمه شنبدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


رابطه موانع سازمانی با انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی کارکنان یک شرکت صنعتی

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 133-146

نوری کعب عمیر؛ نگار جهاندیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی