نویسنده = �������� ������������������ ��������
بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 9-32

بتول تدین چهارسوقی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 4، شماره 5، اردیبهشت 1389

بتول تدین چهارسوقی؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان