نویسنده = ������������ ������
رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی

دوره 7، شماره 26، دی 1394

علی مهداد؛ حسن خردمند مشعل؛ افسانه تاجیک


آیا مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار پیش بینی کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 153-179

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان؛ مریم سوسن آبادی