دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 9-190