طراحی الگوی ارزیابی همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات در بانک های دولتی(مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیارمدعوگروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران، دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

3 استادمدعوگروه مدیریت دولتی، ‌واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران، استاد دانشگاه هوایی شهید ستاری ،تهران، ایران.

چکیده

هدف: اهمیت توجه به همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات و عدم وجود الگویی به این منظور تدوین و تبیین این الگو در بانک کشاورزی شکل داد.

روش: این پژوهش، بنیادی و کاربردی است که در آن از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده. پژوهش در دو فاز انجام شد. در فاز اول الگوی ارزیابی همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با فناوری احصاء شد و در فاز دوم، وضعیت به کارگیری راهبردها در ادارات مرکزی بانک کشاورزی مورد سنجش قرار گرفت. در فاز اول از ابزار مصاحبه ‌ساختاریافته و در فاز دوم از راهبرد پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری در فاز اول شامل مدیران ارشد بانک‌های دولتی و در فاز دوم شامل پرسنل ادارات مرکزی بانک کشاورزی بود. نمونه آماری در فاز اول از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند، و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .و در فاز دوم داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز و آزمون دوجمله‌ای به کمک نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس تحلیل شدند.

یافته‌ها: راهبردهای همسویی آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات در بانک‌های دولتی عبارتند از: فن دلفی، فن تجزیه تحلیل خطا، فن رویداد مهم، آموزش های حضوری، غیرحضوری آفلاین، غیرحضوری آنلاین و استاد- شاگردی، ارزیابی واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an assessment model for the alignment of human resource training strategies with information technology goals in state banks (case study: Agricultural Bank)

نویسندگان [English]

  • maryam salimi estalaki 1
  • Hasan Rangriz 2
  • mahdi kheirandish 3
1 PhD student, Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Visiting Associate Professor,School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Associate Professor, Department of Human Resource & MBA, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Visiting Professor, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Professor Shahid Satari University, Tehran,Iran.
چکیده [English]

Purpose: The importance of paying attention to the alignment of human resources training strategies with the goals of information technology and the lack of a model for this purpose formed the formulation and explanation of this model in the Bank of Agriculture.

Method: This is a basic and applied research in which a mixed exploratory method was used. The research was conducted in two phases. In the first phase, the assessment pattern of the alignment of human resources training strategies with technology was calculated, and in the second phase, the state of applying the strategies in the central offices of the Agricultural Bank was measured. In the first phase, a structured interview tool was used, and in the second phase, a survey strategy and a researcher-made questionnaire tool were used. In the first phase, the statistical population included the senior managers of state banks and in the second phase, it included the personnel of the central offices of the Agricultural Bank. In the first phase, the statistical sample was carried out through the purposeful sampling method, and continued until theoretical saturation was reached. In the second phase, the data were analyzed using the open coding method and binomial test with the help of SPSS software.

Findings: The strategies for aligning human resources training with information technology goals in state banks include: Delphi technique, error analysis technique, important event technique, face-to-face, offline, offline, online and teacher-apprentice trainings, evaluation of reaction, learning, behavior and Results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training of human resources
  • information technology goals
  • alignment strategies