تاثیر سرپرستی توهین آمیز بر روابط اجتماعی در محیط کار با نقش میانجی رفتارهای تلافی جویانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت آموزشی،گروه مدیریت آموزشی، واحد قایم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قایم شهر، مازندران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرپرستی توهین آمیز بر روابط اجتماعی در محیط کار با نقش میانجی رفتارهای تلافی جویانه انجام شده است. روش: روش تحقیق توصیفی _ همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس شهر ساری به تعداد 486 نفر بود، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 249 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. روش برآورد حجم نمونه آماری پژوهش روش متغیرهای مشاهده پذیر بود. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سرپرستی توهین آمیز تپر(2000)، روابط اجتماعی در محیط کار مدسن و همکاران(2005) و رفتارهای تلافی جویانه اسکارلیسکی و فولگر (1997) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS و با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS، شاخص Q2 استون – گیسر و شاخص نیکویی برازش تحلیل شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر سرپرستی توهین آمیز و رفتارهای تلافی جویانه بر روابط اجتماعی در محیط کار منفی و معنی دار بود، همچنین مشخص شد که نقش میانجی رفتارهای تلافی جویانه در تاثیرگذاری سرپرستی توهین آمیز بر روابط اجتماعی در محیط کار منفی و معنی دار بود. نتیجه گیری: در نتیجه از جمله عواملی که می‌تواند تاثیر مخربی بر روابط اجتماعی در محیط کار داشته باشد سرپرستی توهین آمیز و رفتارهای تلافی جویانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of abusive supervision on social relationships in the workplace with the mediating role of retaliatory behaviors

نویسنده [English]

  • Marziyeh Niyaz Azari
Assistant Professor of Educational Management, Department of Educational Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of abusive supervision on social relationships in the workplace with the mediating role of retaliatory behaviors . Method: Descriptive research method - correlation of the type of modeling was structural equations. Statistical population of the research Included all school Managers in Sari were 486 people, using stratified random sampling method, 249 people were selected as a statistical sample for the study. The method of estimating the statistical sample size of the research was the method of observable variables. To collect research data, three standard questionnaires of abusive supervision of Tepper (2000), social relations in the workplace of Madsen et al. (2005) and retaliatory behaviors of Skarlicki & Folger (1997) were used. The research data were analyzed using SPSS and SmartPLS software and with PLS structural equation modeling approach, Aston-Geisser Q2 index and goodness of fit index. Results: The results showed that the effect of abusive supervision and retaliatory behaviors on social relations in the workplace is negative and significant. also was found the mediating role of retaliatory behaviors in the impact of abusive supervision on social relationships in the workplace was negative and significant. Conclusion: a result of factors which can have a devastating effect on social relationships in the workplace is abusive supervision and retaliatory behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abusive Supervision
  • Retaliatory Behaviors
  • Social Relationships in the Workplace
  • School Managers