بهبود عملکرد دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی در دوره کارورزی با استفاده از آموزش معکوس و نظارت بالینی معلم‌محور متناسب سازی شده درآموزش برخط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان - مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران

2 گروه آموزش شیمی - دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از این پژوهش، بهبود عملکرد دانشجو‌معلمان رشته آموزش شیمی، در دوره کارورزی در آموزش مبحث «سلول الکتروشیمیایی» با استفاده از روش آموزش معکوس است. جهت نظارت بر عملکرد دانشجومعلمان از نظارت بالینی معلم-محور که در این پژوهش برای شرایط آموزش برخط توسط پژوهشگران این پژوهش متناسب سازی شده، استفاده گردید. این پژوهش از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری آن 100 نفر از دانش‌آموز پسر دبیرستان‌ پانزده خرداد شهر تهران است. این دبیرستان یکی از آموزشگاههایی است که دوره کارورزی در آن برگزار می شود. نمونه آماری پژوهش، بر اساس فرمول کوکران، 60 نفر از دانش‌آموزان آن دبیرستان هستند که بصورت هدفمند و از طریق برگزاری پیش‌آزمون، که از نظر پایایی با استفاده از روش کودر ریچاردسون با پایایی 82/0 مورد ارزیابی قرار گرفت، انتخاب شدند و در دو گروه 30 نفره کنترل و آزمایشی تفسیم بندی شدند. براساس یافته‌های این پژوهش، روش آموزش معکوس در مبحث "سلول الکتروشیمی"، می‌تواند به عنوان روشی موثر در آموزش برخط در نظر گرفته شود. از طرفی نتایج نظارت بالینی معلم‌محور متناسب سازی شده در آموزش بر‌خط نشان می‌دهد، ارتباط کلامی و توجه به فرد فرد دانش آموزان، حتی در حد نام بردن آنها در کلاس برخط تاثیر بسزای در یادگیری دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the performance of student teachers in the field of chemistry education in the internship period by using flipped training and teacher-centered clinical supervision tailored in online education.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Bazoobandi 1
  • Mohammad Reza Mahmoudian 2
1 Department of Science Education, Farhangian University - Shahid Beheshti Higher Education Center, Tehran
2 Department of Chemistry Education - Farhangian University
چکیده [English]

The aim of this research is to improve the performance of chemistry education student-teachers during the internship period in teaching the subject of "electrochemical cell" using the flipped classroom method. In order to monitor students' performance, teacher-centered clinical supervision was used, which was adapted for online education conditions by the researchers of this research. This research is a semi-experimental type and its statistical population is 100 male students of Panzdeh Khordad High School in Tehran. This high school is one of the schools where internships are held. The statistical sample of the research, based on Cochran's formula, is 60 students of that high school, who were selected purposefully and through holding a pre-test, which was evaluated in terms of reliability using Coder Richardson's method with a reliability of 0.82. were divided into two groups of 30 people, control and experimental. Based on the findings of this research, the flipped education method in the topic of electrochemical cell can be considered as an effective method in online education. On the other hand, the results of customized teacher-centered clinical supervision in online education show that verbal communication and attention to individual students, even to the extent of naming them in the online class, has a great impact on students' learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemistry education
  • research
  • teacher-centered clinical supervision
  • flipped classroom method
  • online education