رابطه بین هوش اجتماعی، فرهنگی و هیجانی با میزان رضایت از وضعیت شغلی مورد مطالعه کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش رابطه بین هوش اجتماعی، فرهنگی و هیجانی با میزان رضایت از وضعیت شغلی در شهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شاغل در شهر کرمانشاه هستند که در سال 1397 آمار این افراد برابر 334248 نفر می‌باشند. با استفاده از نرم‌افزار SPSS Sample Power نمونه‌گیری انجام گرفت حجم نمونه 240 نفر که با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد انواع هوش‌ها) و (پرسشنامه‌ی رضایت شغلی) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از نظرات متخصصان و همچنین روایی سازه و برای تعیین پایایی آن‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش، داده‌های آماری در محیط نرم‌افزاری SPSS پردازش گردیده است. نتایج همبستگی پیرسون این پژوهش نشان می‌‌دهد که بین هوش اجتماعی(241/0 = r) و هوش هیجانی(141/0 = r) با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار، اما هوش فرهنگی با رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود نداشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که هوش اجتماعی با (223/1= B) و منزلت اقتصادی اجتماعی با (798/0 = B) توانستند 32/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را تبیین نمایند. استنباط می‌شود با افزایش نمره هوش هیجانی و هوش اجتماعی افراد، می‌توان شاهد افزایش رضایت شغلی برای افراد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cognition of the relationship between social, cultural and emotional intelligence and job satisfaction: Case Studu of Kermanshah

نویسنده [English]

  • Ali Moradi
Associated Professor of Sociology, Eslam Abad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the relationship between social, cultural and emotional intelligence and job satisfaction in Kermanshah. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study is the citizens working in Kermanshah. In 1397, the number of these people was 334248. Sampling was performed using SPSS Sample Power software. The sample size was 240 people who were selected by cluster random sampling method. Two questionnaires (standard questionnaire for different types of intelligence) and (job satisfaction questionnaire) were used to collect information. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regressions by simultaneous method. To determine the validity of the questionnaires, the opinions of experts as well as the validity of the structure were used and to determine their reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. In this study, statistical data were processed in SPSS software environment. The results of Pearson correlation show that there is no direct and significant relationship between social intelligence (r = 0.241) and emotional intelligence (r = 0.141), but cultural intelligence did not have a significant relationship with job satisfaction. The results of multiple regression show that social intelligence with (B = 1.223) and socioeconomic status with (B = 0.798) were able to explain 0.32% of variable job satisfaction changes. It is inferred that by increasing the score of emotional intelligence and social intelligence of individuals, we can see an increase in job satisfaction for individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Emotional
  • Social
  • Cultural
  • Job Satisfaction