دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-192 
نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها

صفحه 9-28

10.48308/jcoc.2023.103399

صدف خلیجیان؛ حمید حیدری؛ نوشین پردلان؛ سیمین حسینیان؛ هانیه قویدل