فراترکیب عوامل ناسازواری برنامه‌های درسی آموزش‌عالی و اشتغال و اولویت‌بندی براساس تحلیل سلسله مراتبی گروهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر نارضایتی کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به کارآیی بیرونی نظام آموزش عالی و افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، از واگرایی و ناسازواری برنامه‌های درسی دانشگاهی با اشتغال و بازارکار حکایت دارد. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل این ناسازواری انجام شده است.

روش: این تحقیق با روش ترکیبی گنجانده شده در 2 فاز انجام شده است. در فاز اول ضمن مطالعه کلیه پژوهش‌های سال‌های اخیر پیرامون برنامه‌های درسی آموزش عالی و اشتغال با روش‌های کیفی فراترکیب و تحلیل محتوا، عوامل ناسازواری شناسایی و در فاز دوم با استفاده از روش کمی تحلیل سلسله مراتبی گروهی اولویت‌بندی شده‌است.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق عوامل ناسازواری را در سه مقوله اصلی شامل عوامل فرآیندی (با زیر مقوله‌های نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی)، عوامل بخشی (عناصر) (با زیرمقوله‌های اساتید و مدرسان، راهبردهای یاددهی و یادگیری، اهداف، محتوا و فضا، محیط و امکانات) و عوامل نهادی (با زیر مقوله‌های تصمیم‌گیران، کمیته‌های برنامه‌ریزی درسی و سازوکار اداری) ارائه و زیرمقوله «محتوا» را به عنوان مهم‌ترین عامل ناسازواری معرفی نمود.

نتیجه‌گیری: نظام آموزش عالی کشور در راستای ایجاد همنوایی بین برنامه‌های درسی و اشتغال ناگزیر به بازنگری برنامه‌های درسی با رویکرد اشتغال‌محور و توجه ویژه به عوامل شناسایی‌شده اولویت‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ultracombination of incompatibility factors of higher education curricula and employment and prioritization based on group hierarchical analysis

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad reza hoseini nejad mahani 1
  • Seyeed Ali Siadat 2
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 professor
چکیده [English]

Aim: In recent years, the dissatisfaction of employers and business owners regarding the external efficiency of the higher education system and the increase in the unemployment rate of graduates indicate the divergence and incompatibility of university curricula with employment and the labor market. Therefore, the current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the factors of this incompatibility.

Methods: This research was conducted with a combined method included in 2 phases. In the first phase, while studying all the researches of recent years about higher education curricula and employment with qualitative methods of meta-composition and content analysis, incompatible factors have been identified and in the second phase, using the quantitative method of group hierarchical analysis, they have been prioritized.

Results: The findings of the research found incompatibility factors in three main categories including process factors (with the subcategories of needs assessment, design, implementation and evaluation), departmental factors (elements) (with the subcategories of professors and lecturers, teaching and learning strategies, goals, content and space, environment and facilities) and institutional factors (with sub-categories of decision-makers, curriculum planning committees and administrative mechanism) and introduced the sub-category "content" as the most important factor of incompatibility.

Conclusion: In order to create harmony between curricula and employment, the country's higher education system must review curricula with an employment-oriented approach and pay special attention to the identified factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • higher education curricula
  • group hierarchical analysis
  • Ultracombination