سنتز پژوهی شاخص‌ها و مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌های پژوهشی و ارائه الگو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: سازمان‌های پژوهشی درزمینه ارتقـای دانـش، مهـارت و سـطح فرهنگی جامعه علمی، فعالیت‌های پژوهشی انجام می‌دهند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌های پژوهشی انجام گرفت. روش: مطالعه از نوع کیفی و روش آن، سنتز پژوهی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 537 منبع در بازه زمانی 1396 تا 1402 در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌های پژوهشی بود. از میان این منابع به ترتیب بر اساس بررسی عنوان، چکیده و متن پژوهش پس از چند مرحله غربالگری، 56 منبع مطالعاتی انتخاب و بررسی شد. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از الگوی شش مرحله‌ای سنتزپژوهی روبرتس با استفاده از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. یافته‌ها: داده‌ها در قالب 106 کدگذاری باز و 23 مقوله محوری و ترکیب آن‌ها در 8 بعد مشخص شد که ارزیابی عملکرد سازمان‌های پژوهشی شامل ابعاد منابع و امکانات، زیرساخت، عوامل سازمانی و مدیریتی، ترسیم چشم‌انداز، معیارهای اجتماعی، اجرای ارزیابی، کاربرد ارزیابی و پیامد است. نتیجه‌گیری: تدوین و به‌کارگیری این الگو به سیاست‌گذاران و نهادهای اصلی که در پایش و ارزیابی اختیارها و وظایفی بر عهده‌دارند و همچنین مدیران سازمان‌های پژوهشی این امکان را می‌دهد که رهنمودهای سیاستی و تدابیر بازنگری بهتری را مدنظر قرار دهند و به‌تمامی زوایای عملکرد ازنظر نقاط قوت و ضعف سازمان‌های پژوهشی دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Synthetic Analysis of indicators and components for evaluating the performance of research organizations and presenting a model

نویسندگان [English]

  • Jamile Masouminia 1
  • Esmat Masoudi Nadushan 2
  • Zainab Golzari 3
1 PhD student, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Research organizations carry out research activities in the field of improving the knowledge, skills and cultural level of the scientific community.The present research was carried out with the aim of investigating and identifying indicators and components for evaluating the performance of research organizations. Methods: The study was of qualitative type and its method was research synthesis. The statistical population of the research included 537 sources in the period from 2016 to 2023 in the field of performance evaluation of research organizations. Among these sources, 56 study sources were selected and reviewed based on the title, abstract, and text of the research after several stages of screening. In order to analyze the research data, a three-stage coding method (open, axial, and selective) was used. Results: The findings showed that the data was in the form of 106 open coding and 23 central categories and their combination in 8 dimensions. It was determined that the performance evaluation of research organizations includes dimensions resources and facilities, infrastructure, organizational and management factors, drawing a vision, social criteria, implementation of evaluation, application of evaluation and consequences. Conclusion: the formulation and application of this model gives this possibility to the policy makers and main institutions, who are responsible for monitoring and evaluating the powers and duties, as well as managers of research organizations, to consider policy guidelines and better review measures and to achieve all performance angles in terms of strengths and weaknesses of research organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • performance evaluation
  • research organizations
  • synthetic research