شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر بهسازی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیر/تهران غرب

2 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد تهران غرب

چکیده

This paper was an applied guide in identifying and ranking staff improvement indices which aimed to identify indices using parametric statistics methods and rank the indices by AHP technique. In this paper, the author identified and developed the staff empowerment indices, initial criteria and sub-criteria of their ranking first through the related documentation and then by a survey of experts and designed the hierarchical structure. Finally, the employees' empowerment assessment indices were ranked according to the determined criteria using the designed questionnaire and the EXPERT CHOICE. The study aimed to identify and rank the effective factors on the staff empowerment in Khaje Nasir Din Tusi University of Technology in Tehran. For this purpose, 216 employees of Khaje Nasir Din Tusi University of Technology in Tehran was selected by simple random sampling method out of 493 people and responded to the researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the supervisors and counselors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 98% (Delavar, 2016). In the end, the results of this questionnaire were analyzed using one-sample t-test and the results showed that all the empowerment indices were effective in performing the staff assigned tasks. The results also showed that the education index was of the highest priority and was preferred more than technology and expertise sub-indices.Keywords: Improvement, economic, education, cultural, motivational چکیده: مقاله حاضر، راهنمایی کاربردی در زمینه شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های بهسازی کارکنان است که قصد دارد با استفاده از روش‌های آمار پارامتریک شاخص‌ها را شناسایی و توسط تکنیک AHP به رتبه‌بندی شاخص‌ها بپردازد. نگارنده در این مقاله ابتدا با استفاده از مستندات مرتبط و سپس با نظرسنجی از خبرگان، شاخص‌های ارزیابی توانمندی کارکنان، معیارها و زیرمعیارهای اولیه رتبه‌بندی آنها را شناسایی و تدوین کرده و به طراحی ساختار سلسله مراتبی اقدام ورزیدند. درپایان، با استفاده از پرسشنامه طراحی شده و سپس با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE شاخص‌های ارزیابی توانمندی کارکنان با توجه به معیارهای تعیین شده، رتبه‌بندی شدند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های موثر بر توانمند سازی کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران بوده است. بدین منظور از جامعه آماری به حجم 493 نفر، تعداد 216 نفر از کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق (محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته و پایایای آن توسط آلفای کرونباخ برابر با 98%، مورد تایید قرار گرفته است) پاسخ گفته‌اند (دلاور، 1396). در پایان نتایج به دست آمده از این پرسشنامه‌ها به کمک آزمون تی تک نمونه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تمام شاخص‌های توانمندسازی در انجام امور محوله ی کارکنان مؤثر است. نتایج همچنین نشان داد شاخص آموزش از همه اولویت بیشتری دارد و از زیر شاخص‌ها تخصص و فن دارای اولویت بیشتری است. واژگان کلیدی: آموزش، اقتصادی، انگیزشی، بهسازی، فرهنگی  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر بهسازی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

نویسندگان [English]

  • marjan Hashemi Shahl 1
  • هادی رزقی شیرسوار 2
1 ٍEducational specialist
2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب عضو هئیت علمی
چکیده [English]

مقاله حاضر، راهنمایی کاربردی در زمینه شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهسازی کارکنان است که قصد دارد با استفاده از روش های آمار پارامتریک شاخص ها را شناسایی و توسط تکنیک AHP به رتبه بندی شاخص ها بپردازد. نگارنده در این مقاله ابتدا با استفاده از مستندات مرتبط و سپس با نظرسنجی از خبرگان، شاخص های ارزیابی توانمندی کارکنان، معیارها و زیرمعیارهای اولیه رتبه بندی آنها را شناسایی و تدوین کرده و به طراحی ساختار سلسله مراتبی اقدام ورزیدند. درپایان، با استفاده از پرسشنامه طراحی شده و سپس با استفاده از نرم افزارEXPERT CHOICE شاخص های ارزیابی توانمندی کارکنان با توجه به معیارهای تعیین شده، رتبه بندی شدند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر توانمند سازی کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران بوده است. بدین منظور از جامعه آماری به حجم 493 نفر، تعداد 216 نفر از کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق (محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته و پایایای آن توسط آلفای کرونباخ برابر با 98%، مورد تایید قرار گرفته است) پاسخ گفته اند(دلاور، 1396). در پایان نتایج به دست آمده از این پرسشنامه ها به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تمام شاخص های توانمندسازی در انجام امور محوله ی کارکنان مؤثر است. نتایج همچنین نشان داد شاخص آموزش از همه اولویت بیشتری دارد و از زیر شاخص ها تخصص و فن دارای اولویت بیشتری است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • آموزش
  • اقتصادی
  • انگیزشی
  • بهسازی
  • فرهنگی
- تقی زاده هوشنگ و ضیائی حاجی پیرلو مصطفی (1395). بررسی روابط درونی مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان با توسعۀ الگوی ساختاری-مقایسه‌ای. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(2)، 85-111.‎
- حسن زاده، رضا؛ سیدعباس زاده، میرمحمد و قلاوندی حسن (1393). بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان اداری دانشگاه ارومیه. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 48(4)، 605-621.‎
- حلاجیان، ابراهیم؛ ثریایی، علی و حسین زاده احمدی، فرشته (1391). بررسی عوامل موثربرتوانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی استان مازندران با روشAHP . فصلنامه مدیریت، سال نهم، ویژه نامه، 113-128
- خائف الهی ، احمدعلی؛ رجب زاده ، علی و لاجوردی، اشرف (1388). ارایه مدل بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نقش فنآوری های نوین. پژوهش های مدیریت منابع انسانی. دوره 2، شماره 1 پیاپی 5؛ از صفحه 1 تا صفحه 26.
- دراکر، پیتر (1999).چالش های مدیریت در سده 21، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: نشر فرا.
- دیبا واجاری، طلعت؛ عباسی، اسدالله و فتحی واجارگاه، کورش (1395). چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم؟ دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره 9، شماره 16.‎
- دلاور، علی (1396).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، نشر رشد.
- رستگاری، عباسعلی و بوربورجعفری، مریم (1394). مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر روی توانمندسازی کارکنان با میانجی گری یادگیری گرایی (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان). مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی, 5(1)، 25-42.‎
- رابینز، ا. (1380). مبانی رفتارسازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران: مرکز انتشارات عملی دانشگاه آزاد اسلامی.
- صمدی میارکلایی، حسین و آقاجانی، حسنعلی(1394) مدل معادلات ساختاری ارتباط میان ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (شاهد تجربی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و بهنمیر)، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، از صفحه 147 تا صفحه 166.
- فتحی واجارگاه، کورش (1393). بررسی وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی کارکنان شهرداری تهران. فصلنامه آموزش وتوسعه منابع انسانی، سال۱ ، شماره ۱.
- قدسی پور ، حسن(1381 ). فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP . تهران: انتشارات امیرکبیر
- نجیب زاده، عنایت الله؛ بوستانی، حمیدرضا و درخشیده، حامد (1395). تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان). رسالت مدیریت دولتی، 7، 27-42.‎
- Han, S. H., Seo, G., Li, J., & Yoon, S. W. (2015). The mediating effect of organizational commitment and employee empowerment: how transformational leadership impacts employee knowledge sharing intention. Human Resource Development International, 1-18.
- Hanaysha, J. (2016). Testing the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Employee Productivity in Higher Education Sector. International Journal of Learning and Development, 6(1), 164-178.
- Hasani, K., & Sheikhesmaeili, S. (2016). Knowledge management and employee empowerment: A study of higher education institutions. Kybernetes, 45(2), 337-355.
- Lestari, L., & Yunianto, A. (2015, May). THE EFFECT OF EMPOWERMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS MEDIATING VARIABLE AND ORGANIZATIONAL CULTURE AS MODERATION VARIABLE. In Conference in Business, Accounting, and Management (CBAM) (Vol. 2, No. 1, pp. 335-343).
- Mitchell, K. J. (2016). Employee empowerment for a multigenerational workforce: An integrative and dynamic model (Doctoral dissertation, FIELDING GRADUATE UNIVERSITY).
- Oprescu, C. M., & Militaru, E. (2012). The Improvement of Employee Performance by the Implementation of Motivational Strategies. Quality-Access to Success, 13(126).
- Yusoff, R. B. M., Imran, A., Qureshi, M. I., & Kazi, A. G. (2016). Investigating the Relationship of Employee Empowerment and Sustainable Manufacturing Performance. International Review of Management and Marketing, 6(4S), 284-290.