نقش تیپ‌های شخصیتی کارکنان در رفتار مدیریت تعارض؛ تحلیلی براساس روش ارزیابی خوشه کلمات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش تیپ‌های شخصیت افراد در رفتار آنها در مدیریت تعارض میان فردی در محیط کار است.  جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دفتر مرکزی شرکت فومن شیمی تهران می­باشد که به روش تصادفی ساده تعداد 97 نفر از آنها انتخاب شدند. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (1983) و ابزار ارزیابی خوشه کلمات لوری (1978) بدست آمده و به وسیله آزمون همخوانی مربع کای به تأیید تمامی فرضیه‌های تحقیق منجر شده است. نتایج تحقیق رابطه میان تیپ‌های شخصیت کارکنان که بر اساس مدل رنگ‌های واقعی تعیین شده اند را با دو بعد همیارانه یا رابطه­محور و قاطع یا وظیفه­محور مدیریت تعارض نشان می­دهد. بر اساس یافته­های تحقیق تاکید بر قرارگیری افراد در پست‌هایی که بر اساس ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها انتخاب شده است، علاوه بر بهبود عملکرد فردی در کاهش پیامدهای منفی تعارض میان فردی موثر خواهد بود. همچنین برنامه های آموزش کارکنان برای مواجه شدن با حالات تعارض می­تواند بر تیپ­های شخصیتی افراد مبتنی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Employees` Personality Types in Conflict Management Behavior According to Word Cluster Analysis

نویسندگان [English]

 • Mehdi Yazdanshenas 1
 • Mojdeh Motallebi 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University,
2 Allameh Tabataba`i University
چکیده [English]

This paper aims to investigate the role of personality types in conflict management behaviors in workplace. Statistical population consisted of employees working at the Tehran FoomanShimi central office that 97 employees of them were selected randomly as research sample. Data was collected via Rahim conflict management styles and word cluster assessment questionnaires and was analyzed using inferential statistical techniques specially χ2 test which confirmed all of the the study hypotheses. The results showed that there is a relationship between employees` personality types determined by the True Colors Model and the two relationship-oriented and task-oriented dimensions of conflict management, each of which consists of two conflict management styles. Findings show that emphasizing on appointment of employees according to their personality characteristics in addition to improving individual performance can also reduce the negative outcomes of interpersonal conflict. Also, employees` training programs for encountering conflicts situations can be based on their personality types.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personality- Conflict Management Behavior- Word Cluster Analysis
 1. - ابراهیم پور، حسینعلی. (1394). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های ارتباطی با سبک‌های مدیریت تعارض. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
 2. - احمدی، فریدون.، حسن زاده، تورج.، و فرجی، بهیه. (1391). سبک‌های مدیریت تعارض در اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی. شماره 9. ص. 109.
 3. - اصغرزاده، مجید. (1393). شخصیت و ارزیابی آن (پایه‌های فردی و اجتماعی)، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
 4. - شاملو، سعید. (1384). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روا‌‌‌ن‌شناسی شخصیت، چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.
 5. - عزیزی، حمیده. (1392). نوع شناسی شخصیت و رابطه آن با سبک میریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه بیرجند.
 6. - فتحعلیان ، حسن. (1391). ارتباط بین ابعاد شخصیت و سبک‌های مدیریت تعارض در بین مدیران ومعاونان کلیه مدارس متوسطه پسرانه ناحیه1 ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ارومیه.
 7. - فیروزآبادی، حمیده.، حمیدی، مهرزاد.، و سیف‌پناهی شعبانی، جبار. (1389). ارتباط پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض. مدیریت ورزشی، شماره7، صص:92-73.
 8. فیست، جس.، و آن رابرتس، تامی. (1394). نظریه‌های شخصیت، ترجمه: یحیی سید‌محمدی. چاپ اول، تهران: نشر روان.
 9. - قاسمی ارگنه، حامد.، فاتحی زاده، مریم.، هنرمند زاده، رویا.، و رحیمی بلداجی، جواد. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی و سبک‌های حل تعارض بین فردی در دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 10. - کالیل، کارولین. (1392). برای یافتن کاری که دوست دارید رنگ‌های واقعی تان را دنبال کنید، ترجمه رضوان صالحی، محمد ربیعی، محمدرضا عابدی، ایران باغبان و فرحناز نظری، چاپ اول، تبریز: نشر دریای سخن.
 11. - کریتنر، رابرت.، و کینیکی، آنجلو. (1387). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده. چاپ دوم.تهران: انتشارات پیام پویا.
 12. - میرزایی، فرشته. (1390). مدیریت تعارض از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و مکتب اسلام، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 13. - میرشکاری، فاطمه. (1393). سبک‌های مدیریت تعارض و ارتباط آن با شخصیت شغلی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 14. - وزیری، الهام.، جودت، سمیه.، و پیرخائفی، علیرضا. (1392). ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مدیریت تعارض مدیران در دانشگاه علامه طباطبائی (ره). تهران،کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالشها و راهکارها.
 15. - Ann Aitch, P. (2011). Effects of True Colors on Self-Efficacy. (Doctoral Research), Missouri Baptist University.
 16. - Baghestan, A. G., Gbadamosi, O, & Al-Mabrouk, K. (2014). Gender, Age And Nationality: Assessing Their Impact on Conflict Resolution Styles. Journal of Management Development, 33(3), 245-257.
 17. - Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta‐analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1-26.
 18. - Buchanan, D, & Huczynski, A. A. (2010). Organizational Behavior. England: Pearson Education Limited.
 19. - Chen, A. S., Hou, W. H., & Wu, I. H. (2016). Handling conflict at work – the impact of active and agreeable conflict styles. International Journal of Conflict Management, 27(1), 50-61.
 20. -Cindi K. (2015). A Quantitative Analysis of the Relationships between Personality Types and Conflict Management Styles. Dissertation Presented in University of Phoenix.
 21. - Deva, C. S, Corbiere, M, Durand, M. J, & Hensel, J, J. (2012). Challenges Related To Mental Health In The Workplace: Handbook of occupational and wellness.
 22. - Godfred O. Boateng, & Adams, T. L. (2016). “Drop Dead … I Need Your Job”: An Exploratory Study Of Intraprofessional Conflict Amongst Nurses In Two Ontario Cities. Social Science & Medicine, 155, 35.
 23. - Jones, T. S, & Brinkert, R. (2008). Conflict Coaching: Conflict Management Strategies and Skills For The Individual. Los Angeles: Sage Publications.
 24. - Kashiwa, A. (2001). Meaningful Conversations: Connecting The Dot And True Colors. Riverside, CA: True Colors Publishing.
 25. - Katz, N. H, Lawyer, J. W, & Sweedler, M. K. (2011). Communication And Conflict Resolution Skils (2nd Ed.). Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing Company.
 26. - Lowry, D. (1989). Keys To Personal Success. Laguna Beach, CA: True Colors, Inc.
 27. - Lam, P. K, Chin, K. S, & Pun, K. F. (2007). Managing Conflict In Collaborative New Product Development: A Supplier Perspective. International Journal of Quality, and Reliability Management, 24(9), 891-907.
 28. - Maamore, H., Achim, N., Yunus, N., Hashim, N., & Haque, A. (2016). The Influence of Personality Traits Towards Quality Pledge. Procedia Economics and Finance, 37: 73-79.
 29. - Medina, M. N. (2016). Conflict, individual satisfaction with team, and training motivation. Team Performance Management, 22(3/4), 223-239.
 30. - Messara, L. C., Karkoulian, S., & El-Kassar, A. N. (2016). Conflict resolution styles and personality The moderating effect of generation X and Y in a non-Western context. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(6), 792-810.
 31. - Rao, M. S. (2017). Tools and techniques to resolve organizational conflicts amicably. Industrial and Commercial Training, 49(2), 93-97.
 32. -Shazia, K, & Iram, F. (2016). Conflict Types and Conflict Management Styles In Public And Private Hospitals. Pak Armed Forces Med J 2016, 66(1), 122-126.
 33. - Shih, H. A, & Susanto, E. (2010). Conflict Management Styles, Emotional Intelligence, And Job Performance In Public Organizations. International Journal of Conflict Management, 21(2), 147–168.
 34. - Thomas, K, & Kilmann, R. (1974). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Tuxedo, NY: Xicom.
 35. - Wilmot, W. W, & Hocker, J. L. (2010). Interpersonal Conflict (8th Ed.). Boston: McGraw-Hill.