مقایسه فشارزاهای شغلی و تمایل به ترک خدمت بر مبنای لنگرگاه‌های شغلی در مدیران شرکت انتقال گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 دکترای مدیریت دولتی، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش مقایسه فشار زاهای شغلی و تمایل به ترک خدمت بر مبنای لنگرگاه‌های شغلی در مدیران شرکت انتقال گاز ایران بود. روش: پژوهشی مقطعی که جامعه آماری آن متشکل از کلیه مدیران شرکت انتقال گاز است.494نفر از  مدیران شرکت با روش نمونه‌گیری خوشه ای متناسب با حجم انتخاب شده و به پرسشنامه‌های فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (صفارزاده، 1377)، لنگرگاه شغلی (شاین، 1985)  و تمایل به ترک شغل (اورایلــی، چــتمن و کالدول، 1991) پاسخ دادند. یافتهها: بین افرادی که لنگرگاه غالب آنها استقلال است در مقایسه با لنگرگاه خدمت تفاوت معنی­داری از نظر آماری در میزان فشارزاهای شغلی وجود دارد. به عبارت دیگر فشارزاهای شغلی در لنگرگاه استقلال بالاتر از لنگرگاه خدمت است. علاوه بر آن بین افرادی که لنگرگاه غالب آنها استقلال است در مقایسه با گروه دارای لنگرگاه غالب خدمت، تنوع و مدیریت تفاوت آماری معنی­داری در میزان تمایل به ترک خدمت وجود دارد. نتیجهگیری: لنگرگاه شغلی در رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت مدیران نقش به‌سزایی دارد. پیشنهاد می‌شود که در سازمان ها‌ بسترهای لازم را جهت فعالیت پویای مدیران در راستای لنگرگاه غالب آنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Job Stressors and Turnover Intention Based on Career Anchors in Managers of Iranian Gas Transmission Company

نویسندگان [English]

  • azadeh askari 1
  • forough khodakarimi 2
  • Saeid Tavakolli 3
  • Mohamad mahdi Nazarpour 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of General Psychology, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
3 PhD in Public Management, National Iranian Gas Company, Tehran, Iran.
4 PhD student in Psychology, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to compare job stressors and turnover intention based on career anchors among Iranian Gas Transmission Company managers. Method: Cross-sectional study whose statistical population consists of all managers of Iranian Gas Transmission Company. Four hundred ninety-four managers of this company were selected by cluster sampling method proportional to the selected volume and responded to these questionnaires: Industrial Unit Work Stress (Saffarzadeh, 1998), Career Anchors (Schein, 1985), and Turnover Intention (O'Reilly, Chatman & Caldwell, 1991). Results: There is a statistically significant difference in the level of work stress between individuals whose predominant anchor is independence compared to the service anchor. In other words, job pressures are higher for individuals with an independence anchor compared to service anchors. In addition, there is a statistically significant difference in turnover intention between individuals whose predominant anchor is independently compared to the group with a predominant anchor of service, diversity, and management. Conclusion: Career anchor plays an essential role in managers' job satisfaction and turnover intention. It is suggested that other organizations create the necessary conditions for managers' dynamic activity toward their dominant anchor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Anchors
  • Job Stressors
  • Managers
  • Turnover intention
حسن خانی، مهدی؛ رهنورد، فرج‌الله؛ طاهرپور، حبیب‌الله و حمیدی، ناصر (۱۳۹۸). مدل ساختاری التزام کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ۳۲(۲)، ۳۱-۵۹.
دباشی، فرزانه؛ نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا و دیباجی، سیدمیثم. (1395). پیش بینی تمایل به ترک شغل کارکنان براساس عوامل فردی, شغلی و سازمانی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 17(2 (پیاپی 64)), 45-54.
ساعتچی، محمود؛ کامکاری،کامبیز و عسکریان، مهناز (1389).آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش: تهران.
شریفی, شیوا, صادقی, احمد. (1399). بررسی نقش میانجی‌گری انطباق‌پذیری مسیرشغلی در ارتباط بین شخصیت و ارزیابی بنیادین خویشتن با آمادگی گذار دانشگاه به کار. مشاوره شغلی و سازمانی، 12(45)، 71-96.
عباسپور، عباس(1387). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها و کارکردها)، نشر سمت: تهران.
عسکری، آزاده؛ خداکریمی، فروغ و توکلی، سعید (در دست داوری). ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فشار زاهای شغلی در مدیران شرکت انتقال گاز ایران.
غلامی, حسین, یارمحمد‌زاده, پیمان. (1395). تحلیل مسیر روابط لنگرگاه‌های مسیر شغلی با عملکرد مدیران. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 7 (25): 159-176
قلاوندی، حسن؛ رجایی پور، سعید؛ مولوی، حسین و شریف، سیدمصطفی (1389) بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ها.‎ پژوهش های نوین روانشناختی. 5(19):113-134
قنبری، سیروس؛ اسکندری، اصغر و فرهادی، مهران (۱۳۹۵). بررسی تاثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، ۳(۸)، ۷۷-95
مقیمی، سید محمد (1397). مبانی سازمان و مدیریت. نشر ترمه: تهران.
وثوقی نیری، عبداله؛ روح الهی، احمد و محمد حسین، حمید (1395). بررسی تأثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی و عملکرد شغلی کارکنان مراقبت پرواز. سلامت کار ایران. ۱۳ (۱) :۴۷-۵۷.