بررسی ویژگیهای بومی افراد با جهت‌گیری شغلی متنوع در ایران و مقایسه آنها با کارآفرینان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های بومی افراد با جهت‌گیری شغلی متنوع در ایران و همچنین بررسی تمایز جهت‌گیری شغلی متنوع با جهت‌گیری کارآفرینانه است. روش: ویژگی‌های بومی افراد با جهت‌گیری شغلی متنوع با استفاده از روش تحلیل زمینه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار 15 نفر از افراد دارای مسیر شغلی متنوع مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. تمایز مسیر شغلی متنوع با کارآفرینی نیز توسط مقایسه یافته‌های تحلیل زمینه‌ای با ویژگی‌های افراد کارآفرین که در ادبیات پژوهش آمده است انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد علاوه بر دو فراشایستگی خود-مدیریتی و ارزش-محوری، ویژگی دیگری با عنوان «جویندگی» در افراد دارای جهت‌گیری متنوع در ایران وجود دارد. تفاوت‌های بین دو مسیر شغلی متنوع و کارآفرین نیز مورد اشاره قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که افراد دارای جهت‌گیری متنوع در ایران تا حدی ویژگی‌های متفاوتی مانند جویندگی را در خود به‌وجود آورده‌اند. درمورد تفاوت بین افراد کارآفرین و افراد با جهت‌گیری متنوع، به نظر می‌رسد علیرغم وجود شباهت‌ها، در سطح پارادایم فکری تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Native Meta-competencies of Protean Agents in Iran and a Comparison with Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Iman Yusefzade 1
  • Mohammad Reza Abedi 2
  • Parisa Nilforooshan 3
1 Pdd student counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Profesor counseling. University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Asistant professor counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to provide the answers to the below questions. (1) What are the central meta-competencies of people with protean career path in Iran? (2) What is the difference between the protean career agents and the entrepreneurs? Method: To answer the first question, career stories from individuals with the protean career path were evaluated using the qualitative approach and the grounded theory analysis method. Findings: The finding shows that besides the two meta-competency that has mentioned in the theory of Protean career orientation, there is one more meta-competency related to protean career agents that we name it ‘Exploring’. Result: The results of this study indicate that the specific features of the Iranian society have led to the emergence of special abilities in people with a protean career path. The results of a comparative investigation between entrepreneurs and people with protean career orientations also show that, despite the similarities between them, there are fundamental differences in the level of conceptual paradigm and behavioral strategies between the protean career path and entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Career Orientations
  • Protean Career path
  • Entrepreneurial Attitude
  • Qualitative Analysis
  • Grounded Theory Analysis
سپهوند، ر، عارف‌نژاد، م. قربانی. ز. (1397) اثر ارزش‌های کاری بر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع و بدون مرز با نقش میانجی شخصیت نیروی کار (مورد مطالعه: شرکت نرم‌افزاری همکاران سیستم). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره 10 (35)، ص 26-9.
سپهوند، ر، سلگی، ز، اکبری، ف. (1397) تاثیر جهت‌گیری و برنامه‌ریزی مسیر شغلی متنوع بر اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش. دوره 24 (1). ص 71-90.
سپهوند، ر، عارف‌نژاد، م. شاه‌سیاه. ن. (1398) تعیین رابطه بین جهت گیری انگیزاننده هدف با گرایش به مسیرهای شغلی بدون مرز و متنوع (موردمطالعه: شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران). فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره 11 (39)، ص 52-29.