فراتحلیل همبسته‌های روانشناختی کارآفرینی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر فراتحلیل همبسته­های روانشناختی کارآفرینی در ایران بود.روش: روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است. از این رو با استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی داخلی همچون جهاد دانشگاهی، پایگاه اطلاعاتی نور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات به بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط پرداخته شد. نمونه مطالعات مورد استفاده 36 مورد که از سال 1387 تا 1396 در ایران انجام شده بود. ابزار اندازه­گیری این پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. داده­های حاصل از مطالعه با استفاده از روش اندازه اثر برای مدل اثرهای ثابت با استفاده از نرم افزار فراتحلیل (ویرایش دوم) مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد.یافته­ها: یافته­ها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی برابر 0.30 که در سطح 0.001 معنادار است.  بنابراین میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر (0.307) را میتوان مطابق با جدول تفسیر اندازه اثر کوهن متوسط ارزیابی نمود.نتیجه گیری: بین عوامل رفتاری، جایگاه مهار و تحمل ابهام، نوآوری، ویژگی­های روانشناختی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی، اضطراب اجتماعی و خودباوری، هوش هیجانی،  ویژگی­های شخصیتی و روانشناختی، آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی، خودرهبری، کیفیت زندگی، مدیریت دانش و سلامت سازمانی، درگیری شغلی، هوش شناختی و تحمل ابهام، هوش سازمانی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی، سرمایه اجتماعی، سلامت روحی و جسمی، عزت نفس و خلاقیت، مولفه­های هوش هیجانی، عوامل روانشناختی توانمندسازی، سبکهای تفکر، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت با کارآفرینی  اندازه اثر معنادار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Entrepreneurial Psychological Correlations in Iran

نویسندگان [English]

  • leila heshmatifar 1
  • mohamadjavad liaghatdar 2
  • Ahmad Abedi 3
1 Ph.D university of Isfahan, Isfahan. Iran
2 Ph.D. university of Isfahan. Isfahan. Iran.
3 Ph.D. university of Isfahan. Isfahan. Iran
چکیده [English]

Abstract Aim: The main purpose of this study was to Meta-analyze the entrepreneurial psychological correlations in Iran. Method: The method of this research is meta-analysis. Therefore, internal databases such as Academic Center for Education, Culture and Research, Noor Database and Information Science, and Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc) were studied. The study sample used 36 cases that were conducted in Iran from 2008 to 2017. The measurement tool of this research was a meta-analysis checklist. The data obtained from the study were analyzed using the effect size method for the fixed effects model using meta-analysis software (Second Edition). Result: The results showed that the average effect size of the present study was evaluated according to the Cohen effect size interpretation table and between behavioral factors, ambiguity and tolerance status, innovation, psychological characteristics, quality of work-life and citizenship behavior, social anxiety, and self-confidence, emotional intelligence, growth of personality traits, selfleadership, quality of life, knowledge management and organizational health, job conflict, cognitive intelligence and tolerance of ambiguity, self-efficacy and academic performance, social capital, self-esteem, and creativity, thinking styles, achievement motivation, academic achievement and creativity with entrepreneurship have a significant effect size. Conclusion: The results mean that by recognizing and examining the correlated psychological components of entrepreneurship, practical steps can be taken to change individuals' performance and attitude, thus increasing the continuity of entrepreneurship in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis
  • Psychological Correlations
  • Entrepreneurship
آقاجانی، حسنعلی و گنجه خور، زیبا. (1389). تبیین نقش ویژگی­های روانشناختی کارآفرینان بر فرآیند مستقل. پژوهشنامه مدیریت تحول. شماره 2 (4): 118-140.
آریانی، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ معینی کیا، مهدی؛ خالق خواه، علی؛ سروش، مصطفی؛ موسوی، طیبه. (1395). نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 3 (29): 41-68.
اکبری، سیدعلی؛ نظری زاده، امیرعباس؛ سپهوند، رضا و نطرپوری، امیرهوشنگ. (1392). بررسی رابطه سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه­های کشور. دانش انتظامی. شماره 15 (4): 59-77.
باباشاهی، جبار، غلامشاهی، ابراهیم و افخمی، مهدی. (1392). تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری. توسعه کارآفرینی. شماره 6 (3): 87-104.
برومندنسب، مسعود و شکرکن، حسین. (1388). بررسی رابطه ساده و چندگانه خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی. دست آوردهای روانشناختی. شماره 1 (12): 27-50.
بهرام زاده، محمد؛ باورصاد، بلقیس و جعفرپور، محمود. (1389). ارزیابی نقش جو سازمانی در روحیه کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه شهراهواز. علوم تربیتی. شماره 3 (89): 151-180.
پارسامنش، فریبا؛ صبحی قراملکی، ناصر و برماس، حامد. (1392). اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کارودانش. روانشناسی تحلیلی شناختی. شماره 16 (4): 91-99.
پیران نژاد، علی؛ کولیوند، اسحاق و غفاری، علی. (1394). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی. مدیریت دولتی. شماره 7 (1): 41-54.
حیدری ساربان، وکیل. (1392). نقش توانمندسازی روانشناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی مطالعه موردی استان اردبیل. جغرافیا و توسعه ناحیه­ای. شماره 20 (11): 217-238.
حسنی، محمد، بهادری، رقیه و کاظم زاده بیطالی، مهدی. (1395). رابطه رهبری تحول گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز. توسعه کارآفرینی. شماره 9(3): 433-452.

حسینیان، سیمین؛ طباطبایی یحیی آبادی، شهناز و خدابخشی کولایی، آناهیتا. (1386). بررس اثربخشی آموزش­های آماده‌سازی شغلی و کارآفرینی بر تمایلات کارآفرینی جوانان داوطلب استفاده از تسهیلات اشتغال زایی شهر تهران. پژوهش­هایمشاوره. شماره 23 (10): 41-66.

حریری، پریسا؛ فکری، کاترین و فانی، حجت الله. (1395). اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر مهارت‌های کارآفرینی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر. زنوجامعه. شماره 7(4): 1-16.

حجازی، اسد؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا و زین آبادی، حسن رضا. (1392). نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. شماره 3 (3): 113-138.
خدایی، رضا؛ بهلولی، نادر و غنیمت، پیمان. (1392). بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و روان شناختی با کارآفرینی. مدیریت بهره­وری. شماره 25 (10): 127-142.
دایی چینی، مجید و اسلام پناه، مریم. (1394). بررسی رابطه هوش تجاری و مهارت­های کارآفرینی مخترعین غرب کشور. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. شماره 5 (3): 213-228.
زمانی، محمود؛ حقیقی، محمد و رزمجو، شراره. (1393). رابطه رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت­های بیمه. مدیریت فرهنگ سازمانی. شماره 12 (4): 635-653.
رضایی، روح الله؛ بادسار، محمد و صلاحی مقدم، نفیسه. (1392). رویکرد جنسیتی در سنجش رابطه هوش هیجانی و قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان. زن در توسعه و سیاست. شماره 42، 393- 410.
رسولی، رویا؛ محمدعلیپور، زینب؛ عباسی، مرتضی و سبزفروش، نسرین. (1392). نقش معنویت و دینداری در کار بر مهارت­های کارآفرینی کارکنان دانشگاه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 15 (5)، 72-88.
ربیعی، علی و سرابی، سولماز. (1392). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی، انجمن زنان مدیر کارآفرین. مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی. شماره 1(4)، 33-68.
رضوی، سید مصطفی؛ شهریاری، سلطانعلی و احمدپورداریانی، محمود. (1394). بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی. توسعه کارآفرینی. شماره30 (5): 767-786.
سعادت طلب، آیت الله؛ علیمردانی، مهرزاد و فتح الهی،احمد. (1392). بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه کارآفرینی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 15 (5)، 34-54.
ساجدپور، حسن هریس و شیخعلی زاده هریس، محبوب. (1394). تاثیر سبک­های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 28 (8): 219-231.
سیدنقوی، میرعلی و عبدالله پور، مونا. (1389). رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی. توسعه کارآفرینی. شماره 9 (7): 103-130.
سرمدی، محمدرضا؛ محبوبی، طاهر و عبدالله زاده، حسن. (1388). بررسی رابطه متغیرهای باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آدربایجان شرقی و غربی. پژوهش­های نوین روانشناختی. شماره 14 (4): 63-88.
شکرالهی، علی و طاهری، عبدالمحمد. (1394). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 24 (12): 129-152.
شریعت نژاد، علی؛ امرایی، علی و ساعدی، عبدالله. (1394). تاثیر راهبردهای نوآوری بر توسعه کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت­های یادگیری سازمان. توسعه کارآفرینی. شماره 28 (5): 313-332.
شکرکن حسین؛ نجاریان، بهمن؛ شهنی ییلاق، منیجه و برومندنسب، مسعود. (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت،انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. علوم تربیتی و روانشناسی. شماره 9(3): 1-24.
صفری، علی و گلشاهی، بهنام. (1392). تاثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی: نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی. توسعه کارآفرینی. شماره 3 (5): 183-202.
صادقی، حسین؛ هنری، حبیب و مندعلیزاده، زینب. (1393). بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور. مدیریت ورزشی. شماره 23 (10): 671-682.
صفری، سعید؛ آهوپای، مریم؛ شمس، فاطمه. (1393). بررسی نقش سرمایه فکری و ابعاد آن در توسعه کارآفرینی سازمانی. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 19 (7): 41-65.
طاهری، عبدالمحمد و شعبانی، محمد. (1396). رابطه سبک تفکر (قانون‌گذار، اجرایی و قضاوت‌گرا) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 31: 309- 326.
طغرایی، محمد­تقی؛ میرواحدی، سیدسعید و هاشمی، سمیه. (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه. نوآوری­های آموزشی. شماره 18 (71): 59-82.
علی پورشیرسوار، حمیدرضا و مرزبان مقدم، عفت. (1392). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت­های تولیدی استان گیلان. رشد فناوری. شماره 9(36). 47-51.
علیزاده، محمدباقر؛ عباس زاده، محمد و حیاتی، صفر. (1395). بررسی رابطه هوش هیجانی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. شماره 5 (3): 368-345.
عزیزی، زهره؛ صفاری نیا، مجید؛ علیپور، احمد و زعفریان، احمد. (1398). تاثیر بسته آموزش کارآفرینی بر خلاقیت و اعتماد به نفس کودکان پیش دبستانی. توسعه کارآفرینی. شماره 12(2): 261-280.
فراهانی، ابوالفضل و فلاحتی، مهدی. (1386). بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمند‌سازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه­ها. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 15 (7): 67-80.
فیضی، آوات؛ محبوبی طاهر؛ زارع، حسین و مصطفایی، علی. (1391). رابطه هوش شناختی و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی. تحقیقات علوم رفتاری. شماره 10(4): 276-284.
فخرانی، عباس؛ حمیدی، مهرزاد و جلالی فراهانی، مجید. (1394). ررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت­های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی. مدیریت ورزشی. شماره 29 (10): 935-950.
فروهر، محمد؛ هویدا، رضا و جمشیدیان، عبدالرسول. (1390). تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. شماره 8 (5): 83-100.
کمالیان، امین رضا و فاضل، امیر. (1390). بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان. توسعه کارآفرینی. شماره 11: 127-146.
گل شکوه، فرزانه؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ عسگری، پرویز؛ حیدریی، علیرضا و پاشا، غلامرضا. (1388). رابطه بین سبک­های تفکر، انگیزه، پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان. یافته­های نو در روانشناسی. شماره 4(10): 105-118.
گودرزی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل و طباطبایی، محمد حسن. (1390). بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون­های موفق. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 12: 127-136.
وکیلی، یوسف؛ الوانی، سیدمهدی و محمدی الیاسی، قنبر. (1393). تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی. توسعه کارآفرینی. شماره 24: 191-210.
مرادی، حجت الله؛ صادقیده چشمه، ستار و بیاتی، یاسر. (1394). تأثیر هوش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: مدیران بسیج استان چهارمحال و بختیاری. مطالعات راهبردی بسیج. شماره 69: 131-152.
محمودی، مفید و منجم زاده، نازلی. (1393). بررسی تاثیر و رتبه بندی ابعاد شخصیت روی کارآفرینی. پژوهش­های مدیریت راهبردی. شماره 20 (56): 133- 160.  
محقق هرچقان، معصومه؛ اکبری، مرتضی و شیرمراد، مرزبان. (1394). تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی. شماره 30: 709-727.
محبوبی، کمال؛  بنی سی، پریناز و شیرزادکبریا، بهارک. (1390). بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی 89-1388. نوآوری­های مدیریت آموزشی. شماره 8(1): 105-120.
مشبکی، اصغر؛ محمدعلی، تباربائی مهدی و شایگان فرد، زهرا. (1391). بررسی رابطه مولفه­های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران). نوآوری­های مدیریت آموزشی. شماره 7(2): 7-17.
میرزاصفی، اعظم؛ رجایی پور،سعید و جمشیدیان، عبدالرسول. (1390). رابطه بین سواد اطلاعاتی و قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دوره­های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. کتابداری و اطلاع رسانی. شماره 53: 241-268.
محبوبی، طاهر؛ زندی، بهمن؛ ملکی، حسن وکریمی، بهاالدین. (1390). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور. مدیریت و برنامه ریزی در نظام­های آموزشی. شماره 6: 8-31.
میرهاشمی، مالک؛ حنیفی، کورش. (1390). رابطه بین کارآفرینی و درگیری شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. نوآوری­های مدیریت آموزشی. شماره 25: 141-158.
محمدی، حمید رضا؛ احمدی، عبادالله؛ امین شایان جهرمی، شاپور. (1390). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. زن و جامعه. شماره 2 (1): 99-120.
ناظم، فتاح. (1392). رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی. پژوهش­های مدیریت در ایران. شماره 17(2): 223-244.
ناظم، فتاح؛ کریم زاده، صمد؛ قادری، الهام. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی. پژوهش اجتماعی. شماره 9: 89-115.
ناهید، مجتبی؛ زالی، محمدرضا؛ حسین زاده، مجید و ساجدنیا، فیروزه. (1392). بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری، مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. توسعه کارآفرینی. شماره 6(3): 47-66.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم و یوسفی، فرزانه. (1395). عوامل موثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 26: 133-156.
نوروری سید حسینی، رسول و کلاته سیفری، معصومه. (1393). اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه­پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران. مدیریت ورزشی. شماره 20: 89-108.