کلیدواژه‌ها = واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای
بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای»

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 129-160

10.52547/jcoc.12.3.129

محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور