کلیدواژه‌ها = سازمان بورس اوراق بهادار
اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 87-106

10.52547/jcoc.12.3.87

شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده زهرا مداح کرانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی