نویسنده = ���������� ��������������
ارائه الگوی پیشرانهای عملکرد ویترینی در سازمان های دولتی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-148

10.48308/jcoc.2023.103391

یوکابد ولیزاده؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ محمدرضا سعدی