ارائه الگوی پیشرانهای عملکرد ویترینی در سازمان های دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.

2 دانشیارمدعوگروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران،دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ،ایران

3 دانشیارمدعو گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران،دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ، ایران.

چکیده

هدف.هرگاه که مدیران با رفتارهای نمایشی سعی در فریب مخاطبان خود جهت ارائه عملکرد سازمانی خویش داشته باشند پدیده ای با عنوان عملکرد ویترینی مطرح میشود که تاکنون از نظر علمی کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از این‌رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی مولفه ها و ابعاد این پدیده و نیزارائه الگوی پیشرانهای آن در سازمان‌های دولتی است.

روش: این تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای‌-کاربردی بوده و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد. در مرحله کمی برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از 108 نفر از مدیران و خبرگان سازمان آب و فا ضلاب البرز با ابزار پرسشنامه نظرخواهی شد. داده‌های حاصل با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS تحلیل شد.

یافته‌ها: برای پدیده عملکرد ویترینی، سه بعد شناختی، ارتباطی و رفتاری شناسایی و سه دسته پیشران شامل مدیریتی، سازمانی و برون سازمانی تعیین گردید. یافته‌های قسمت کمی اعتبار الگوی ایجاد شده را تایید نمودند. همچنین، مقدار ضریب‌تعیین برای متغیر عملکرد ویترینی 768/0 محاسبه گردید که نشان میدهد 8/76 درصد از تغییرات متغیر عملکرد ویترینی توسط پیشران‌ها قابل تبیین است.

نتایج:عملکرد ویترینی در سازمان‌های دولتی، پدیده‌ای چندوجهی است و در بروز آن مجموعه‌ای از پیشرانهای مدیریتی، سازمانی و برون‌سازمانی موثر هستند. پیشنهاد میشود نظامهای ارزیابی عملکرد واقع بینانه تنظیم گردند و نظارت همه جانبه بر آمارهای ارائه شده صورت پذیرد. مدیران بر اساس شایستگی و توانمندی های متناسب با شغل انتخاب و منصوب گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation drivers of showcase performance model in government organizations

نویسندگان [English]

  • Youkabed Valizadeh 1
  • alireza kuoshki jahromi 2
  • mohammad reza saadi 3
1 PhD student, Department of public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran .
2 Associate Professor Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Whenever managers try to deceive their audience with show behaviors in order to present their organizational performance, a phenomenon known as showcase performance is raised, which has received less scientific attention from researchers. Hence, the aim of the current research is to identify the components and dimensions of this phenomenon and also provide the model of its drivers in government organizations.

Method: This research is developmental-applied in terms of its purpose and is among mixed exploratory research. In the qualitative phase, in order to design the research model, a semi-structured interview was conducted with 27 experts who were selected purposefully. In the quantitative stage, to validate the research model, 108 managers and experts in the Ministry of Energy were asked for their opinions using a questionnaire. The resulting data were analyzed by structural equation modeling method and Smart PLS software.

Results: For the phenomenon of showcase performance, three cognitive, communicative and behavioral dimensions were identified. Also, three categories of drivers including managerial, organizational and extra-organizational drivers were determined. The findings of the quantitative part also show that the validity of the created model is confirmed. Also, the coefficient of determination for the showcase performance variable was calculated as 0.768, which shows that 76.8% of the changes in the showcase performance variable can be explained by drivers.

Conclusion: Showcase performance in government organizations is a multifaceted and complex phenomenon, and a set drivers, of managerial, organizational, and extra-organizational factors are effective in its emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drivers
  • Showcase performance
  • Government organizations
اقا پیروز. (2020). سیاست مدیریت عملکرد سازمان بر اساس آموزه‌های اسلامی. پژوهش‌های سیاست اسلامی, 7(16), 207-235.‎ا
 دشتی, اسدی, ذوالفقاری زعفرانی, & رشید. (2022). ارائه مدل جنبه‌های تاریک سازمان مبتنی بر نظریه تعامل‌گرایی اجتماعی در نظام  آموزش عالی. فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی, 12(1), 77-106.‎
اشگرف, امیری, & ‌علی‌نقی. (2018). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای ریاکارانه در شرکت‌های دولتی ایران و ارائۀ راهکارهای مبتنی بر متون اسلامی: موردکاوی شرکت پالایش گاز پارسیان. مدیریت فرهنگ سازمانی, 48(16), 305-325.‎
 انواری. (2018). عوامل ساختاری شکل‌‌گیری تظاهر در ایران. اسلام و مطالعات اجتماعی, 20(5), 118-145.‎
  ایمانی, محمد نقی, یوسفی, & شریفی. (2021). ارائه مدل پیش بینی رهبری اخلاقی بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری). مشاوره شغلی و سازمانی, 13(1), 183-200.‎
 ثنائی, مسعود, جعفریانی, حسن, سامانیان, & مصیب. (2023). رفتار سیاسی مدیران دولتی و علل آن در سازمان. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5(11), 2894-2911.
  جعفری, سلیمان, سپهوند, موسوی, سید نجم الدین, وحدتی, & حجت. (2022). طراحی مدل سنجش نفاق سیاست گذاران سازمانی در سازمانهای دولتی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری, 17(2), 56-64.
‎  زارعی جامخانه, عنایتی, ترانه, صالحی, & محمد. (2021). شناسایی تاکتیک‌های مدیریت تصویرسازی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت, 5, 0-0.‎
  محمدحسین طاهری, & محمد عطایی. (2022). طراحی مدل رفتار سیاسی در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 5(19), 1142-1162.‎
  صادقی آرانی، زهرا و نامیان، فاطمه (1399). فراتحلیل محرکها و بازدارنده‌های رفتار منافقانه در سازمان؛ کاوشی در سازمانهای ایرانی. مجله مدیریت اسلامی، سال بیست و هشتم، شماره 1، 125-148.
  قادری فر، اسماعیل، موذن جمشیدی، میرهادی و ارفع، عباسعلی (1400). ارائه مدل در راستای بهبود عملکرد سازمانهای دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزشهای سازمانی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری. نوآوری و ارزش‌آفرینی، دوره دهم، شماره 19، 87-104.
  غفاری رحمان, & رستم نیا یحیی. (2019). نفاق سازمانی متاثر از اخلاق ماکیاولی و ابزارهای نفوذ مدیران (مورد مطالعه: استانداری ایلام).‎
  قربانی. (2018). ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریة مدیریت ویترینی. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی, 6(شماره 4  (پیاپی 24)), 151-164.‎
  محمدی, شریف‌زاده, & ‌فتاح. (2017). طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی. آموزش و توسعه منابع انسانی, 15(4), 133-159.‎
  منصوری. (2020). شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر نظام مدیریت عملکرد سازمان‌های دولتی. مدیریت بهره وری, 53(14), 97-118.‎