نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 175-192

10.48308/jcoc.2023.103320

زهرا مقیمی؛ مجتبی احمدی؛ محمد علی نودهی