بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف: توسعه و موفقیت هر سازمان به نیروی انسانی آن وابسته است. لذا سبک رهبری منابع انسانی برای سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی انجام گرفته است. روش: تحقیق دارای رویکرد کمی می باشد و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است. همچنین از نوع تحقیقات پس رویدادی است. جامعه آماری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد استانهای حاشیه دریای خزر به تعداد 120 نفر می‌باشد و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شماری صورت گرفته است. همچنین تعداد 15 نفر از خبرگان ادارات که حائز شرایط خبرگی بودند به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل گروه خبرگی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از تکنیک معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد تمام مولفه های رهبری مخرب دارای ارتباط منفی و معنی داری با توسعه سرمایه انسانی هستند و متغیر سرپرستی توهین آمیز به میزان 554/0-، متغیر رهبری خودکامه به میزان 498/0- ، خودشیفتگی به میزان 215/0- ، جاه طلبی به میزان 630/0- و متغیر غیر قابل پیش بینی بودن به میزان 28/0- بر توسعه سرمایه انسانی تاثیرگذارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، جاه طلبی بیشترین تاثیر منفی و خودشیفتگی کمترین تاثیر منفی را بر توسعه سرمایه انسانی در جامعه مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Destructive Leadership on Human Capital Development

نویسندگان [English]

  • zahra moghimi 1
  • mojtaba ahmadi 2
  • mohammad ali nodehi 3
1 Department of Management, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
2 Department of Physical Education, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
3 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Aim: The development and success of any organization depends on its human resources. Therefore, the way of guiding and leadership style of human resources is important for organizations. This study aims to investigate the impact of destructive leadership on human capital development in physical education departments of Azad Universities. Methods: The research has a quantitative approach and is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection. It is also a type of post-event research. The statistical population is the staff of physical education departments of Azad universities in the neighboring provinces of the Caspian Sea, which is 120 people and all of them were selected as a statistical sample. Also, 15 experts from the offices who were qualified as experts were selected by purposive sampling method to form an expert panel. The data collection tool is a standard questionnaire. Structural techniques using Smart PLS software have also been used to analyze the collected data. Results: The findings from the path analysis showed that all components of destructive leadership have a negative and significant relationship with the development of human capital, and the abusive leadership -0.554, the autocratic leadership -0.498, narcissism -0.215, Ambition -0.630 and unpredictability -0.28 affect the development of human capital. Conclusion: According to the results, ambition has the most negative impact on the development of human capital in the studied society, followed by abusive supervision and autocracy. Also, narcissism has the least negative impact on the development of human capital in the target society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Human Capital
  • Destructive Leadership
  • Physical Education Departments
ابراهیمی، سید عباس؛عین علی،محسن؛باقری قره بلاغ،هوشمند (1399). واکاوی پیامدهای رهبری زهرآگین در هیات‌های ورزشی: با تاکید بر نقش میانجی مدنیت واحد، مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(19): 180-197.
احمدی، فریدون؛ فرهی، علی؛ میانداری، کمال؛ شیرازی، اسکندر (1394). طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7 (2): 209-236.
اسدی، نرجس؛ گل پرور، محسن. (1398). رابطه بین رهبری غیراخلاقی و مخرب با فرسودگی هیجانی و عملکرد شغلی، فصلنامه اخلاق در علم و فناوری، 14 (3): 63-70.
پولادی، آیدا؛ اعتباریان، اکبر (1393). تأثیر رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی ناشی از استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران.
حمیدی زاده، علی؛ زارعی متین، حسن؛ ظفری، هادی (1396). بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژکارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان، مطالعه رفتار سازمانی، 6(3)، صص 1-32.
دهقانی سلطانی، مهدی؛ مصباحی، مریم؛ میرزا صادقی، نعیمه (1399). تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی با ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی گرانه، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 10 (3): 159-184.
سید جوادین، سید رضا؛ قلی پور، آرین؛ جانعلی زاده شوکی، محمد (1394). شناسایی تاثیر بکارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای مدیریت منابع انسانی، مجله پژوهش در مدیریت منابع انسانی، 6(4)، صص 109-127.
عیدی پور، کامران؛ یوسفی، بهرام؛ عیدی، حسین؛ زردشتیان، شیرین (1399). بررسی تاثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم، مطالعات مدیریت ورزشی، 12 (59): 135-152.
مهداد، علی؛ ملک زاده، مائده (1397). الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی، فصلنامه روانشناسی اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46، ص: 1-13.
هادوی نژاد، مصطفی؛ کلوندی، مریم (1395). کاوش پویایی‌های پیشایندی رهبری زهرآگین با استفاده از مدلیابی ساختاری تفسیری، مجله مطالعات رفتاری سازمانی، 5(3)، ص 1-14.
یوسفی،زهره؛ایمانی،محمدنقی؛شریفی،اصغر (1399). ارائه مدل پیش بینی رهبری اخلاقی بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 13 (46): 200-183.
یوسفی زاده نائینی، سعید؛ قیتانی،البرز؛ ابراهیم زاده دستجردی،رضا؛صادقی،مهرداد (1401). طراحی مدل جاه طلبی شغلی (کریریسم) در بخش دولتی ایران، جامعه شناسی سیاسی ایران، 5(12):559-546.