نویسنده = ���������� �������� �������������� ��������������������
فراترکیب عوامل ناسازواری برنامه‌های درسی آموزش‌عالی و اشتغال و اولویت‌بندی براساس تحلیل سلسله مراتبی گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.48308/jcoc.2023.103490

سیدمحمدرضا حسینی نژاد ماهانی؛ سید علی سیادت