نویسنده = ���������� ���������� ��������
دیدگاه پرستاران بخش کرونای بیمارستان های شهر یزد ازمفهوم مراقبت مشفقانه: یک مطالعه کیفی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 123-140

10.48308/jcoc.2022.103151

قاسم فتاحی اردکان؛ سعید وزیری یزدی؛ سید علیرضا افشانی؛ یاسر رضاپور