نویسنده = ���������������� ���������� ��������������
تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی با نقش های هویت و درگیری شغلی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-110

10.48308/jcoc.2021.100626

حاجیه رجبی فرجاد؛ وحیده السادات فرخجسته