تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی با نقش های هویت و درگیری شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی با نقش های هویت و درگیری شغلی بوده است.
روش: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی –پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان شهرداری منطقه 2 شهر تهران که تعداد آن ها243نفر بوده است و از طریق فرمول کوکران 149 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری ا از 4 پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه های رهبری تحول آفرین باس و آولیو(2000)، عملکرد شغلی پترسون (1963)، درگیری شغلی سالانوا و همکاران (2005) و پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983) استفاده شده و برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است و همچنین پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید ی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاریا کمک نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شده است
یافته‌ها: نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری و سوبل نشان داد که رهبری تحول‌آفرین به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق میانجی درگیری شغلی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی موثر است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی با نقش میانجی هویت سازمانی تاثیر دارد و همچنین رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی موثر است که می تواند تاثیر مستقیم و مثبتی بر ساختار مدیریتی، عملکرد مدیریتی، رضایت کارکنان، انسجام وکارآیی سازمانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Transformational Leadership on Job Performance with Roles of Identity and Job Involvement

نویسندگان [English]

  • hajieh rajabi farjad 1
  • vahideh farkhojaste 2
1 Associate Professor , Department of Human Resources Management.Amin Police University
2 Master of Psychology, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this study was to determine the effect of transformational leadership on job performance with roles of identity and job involvement. Methodology: This study is an applied one and is descriptive-survey in terms of data collection. To collect relevant information from the library-field method and four standard questionnaires including Transformational Leadership Questionnaires Bass and Aulio (2000), Paterson Job Performance (1963), Salanova et al. (2002) Job Inventory and Cheney Organizational Identity Questionnaire (2002). Content validity method was used to determine the validity of the questionnaires and Cronbach's alpha reliability was 0.931, 0.915, 0.933, 0.939, respectively. This is a questionnaire. According to the purpose and the subject of the research, the statistical population of this study consisted of 243 employees of Tehran's 2nd district municipality and 149 persons were selected through Cochran formula by simple random sampling. Results: Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Descriptive statistics were used to examine the variables such as mean, standard deviation and variance, and demographic variables such as gender, age and educational status. It was used for inferential statistics and structural equation modeling using Structural Equation Modeling (SEM) with the help of Smart PLS 3 software. Conclusion: The results showed that transformational leadership affects job performance with mediating role of organizational identity and also transformational leadership influenced job performance with mediating role of job involvement. Therefore, it is suggested to improve employees empowerment by choosing transformational leadership style. Proper productivity, improved job performance,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership
  • job performance
  • identity
  • job involvement