نویسنده = ������������������ ����������
طراحی مدل جبران خدمات راهبردی شاغلین شرکت برق منطقه‌ای یزد

دوره 12، شماره 45، بهمن 1399، صفحه 9-30

10.52547/jcoc.12.4.9

سمانه کارگریان؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری