نویسنده = �������� ���������� ��������
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و خوش بینی آموزشی در معلمان ابتدایی

دوره 12، شماره 43، تیر 1399، صفحه 51-72

10.52547/jcoc.12.2.51

نواب کاظمی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ وحید رسول زاده؛ سید تقی محمدی