نویسنده = �������������� ���������� ��������
طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی

دوره 11، شماره 41، دی 1398، صفحه 45-78

10.29252/jcoc.11.4.45

مجتبی تجری؛ ابراهیم صالحی عمران؛ یداله مهرعلی زاده؛ محسن علیزاده ثانی