نویسنده = ������������ ��������������
نقش وسواس در رشد مسیر شغلی، تصمیم‌گیری شغلی و هویت شغلی دانشجویان

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-20

10.48308/jcoc.2022.100620

فاطمه سلطان زاده جزی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی