نویسنده = ������ ���������������� ����������
اندازه گیری فرسودگی در دانش آموزان متوسطدازه گه: سیاهه فرسودگی مسلش-زمینه یابی دانش آموزان

دوره 10، شماره 37، دی 1397، صفحه 91-116

مصطفی جنت فریدونی؛ طیبه شریفی؛ محمد نیکخواه؛ جواد خلعتبری