نویسنده = ابراهیمی، مرضیه سادات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه حس انسجام و سبک های حل تعارض زناشویی زنان شاغل و خانه دار

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 27-42

مرضیه سادات ابراهیمی؛ سلمان زارعی؛ شیوا سلطانی نیا