مقایسه حس انسجام و سبک های حل تعارض زناشویی زنان شاغل و خانه دار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 تهران جنوب

2 استادیار مشاور گروه روانشناسی دانشگاه لرستان

3 دانشگاه تهران جنوب

چکیده

Abstract: The present study aimed to compare the sense of coherence and marital conflict styles of employed and housewives. Method: In order to conduct a causal-comparative study, sampling was used for selection of employed married and home-based sample from available language schools ofTehran district 2. Data were gathered using the Sense of Consistency Questionnaire (Antonovsky, 1993) and the Conflict Resolution Style Questionnaire (Rahim (ROCI-II), 1983). Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test and independent t-test were used. Results: The results showed that there was no significant difference between working women and the rest of the society. The results also showed that there is a significant difference between the conflict resolution scale of working women and home-based women, as well as the lightness of the style and the style of avoidance and style (p <0.05). As a result, the results show that the style of organizational disagreement and reconciliation between working women and the hidden house is not meaningful. Conclusion: According to the findings of this research, considering the important role of conflict management in interpersonal relationships, especially marriage and marital satisfaction, knowledge of conflict management knowledge and skills is essential in order to use it. ComeKeywords: sense of coherence, conflict resolution styles, working women and housewivesچکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه حس انسجام و سبک­های حل تعارض زناشویی زنان شاغل و خانه­دار بود. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است، برای انتخاب نمونه (100) متاهل شاغل و (100) خانه­دار از نمونه­گیری در دسترس از آموزشگاه­های زبان منطقه 2 تهران به­صورت نمونه­گیری در دسترس استفاده شد. داده­ها به­کمک پرسش­نامة حس انسجام (آنتونوسکی، 1993) و پرسش­نامة سبک­های حل تعارض  (رحیم(ROCI-II) ، 1983 گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کولموگروف – اسمیرونوف و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین زنان شاغل و خانه­دار حس انسجام تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. هم­چنین نتایج نشان داد بین مقیاس حل تعارض زنان شاغل و خانه­دار و نیز خرده­مقیاس­های سبک یکپارچگی و سبک اجتنابی و سبک ملزم شده تفاوت معنی­داری وجود دارد (p<0/05). در نتیجه این نتایج بیان می‌دارند سبک تعارض مسلط و مصالحه بین زنان شاغل و خانه­دار معنادار نبوده است. نتایج نشان داد با توجه به نقش مهم مدیریت تعارض در روابط بین فردی و به ویژه ازدواج و رضایت زناشویی، لذا آگاهی از دانش و مهارت­های مدیریت تعارض به­منظور اســـتفاده از آن امری ضروری به­نظر می­رسد.کلید واژه­ها: حس انسجام، سبک­های حل تعارض،  زنان شاغل و خانه­دار 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the sense of coherence and marital conflict solving styles of working and housewives

نویسندگان [English]

  • marzeh sadat ebrahimi 1
  • Salman zarei 2
  • shiva soltania 3
1 Tehran South
2 Assitant prefessor in counseling, Psychology Department, Nourabad Higher Education Center, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Tehran South
چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to compare the sense of coherence and marital conflict styles of employed and housewives. Method: In order to conduct a causal-comparative study, sampling was used for selection of employed married and home-based sample from available language schools of Tehran district 2. Data were gathered using the Sense of Consistency Questionnaire (Antonovsky, 1993) and the Conflict Resolution Style Questionnaire (Rahim (ROCI-II), 1983). Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test and independent t-test were used. Results: The results showed that there was no significant difference between working women and the rest of the society. The results also showed that there is a significant difference between the conflict resolution scale of working women and home-based women, as well as the lightness of the style and the style of avoidance and style (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of coherence- conflict resolution styles- working women and housewives
احتشام‌زاده، پ.، صبری نظرزاده، ر. و معمارباشی اول، م. (1392). رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی‌گری سلامت روان و راهبردهای مقابله. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 3(13)، 97-85.
احمدیان، ش. ( 1384). تأثیر اشتغال زنان بر سلامت خانواده. مجله رفاه اجتماعی، 3(12)، 157-179.
باباپورخیرالدین، ج. (1385) بررسی رابطه بین شیوه‌های حل‌تعارض ارتباطی و سلامت روان‌شناختی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 1(4)، 46-28.
بابانژاد، ف. مقایسه سبک‌های حل تعارض و خودکنترلی مادران و مشکلات رفتاری دختران در مادران شاغل و غیرشاغل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
بابائی‌گیوی، ر.، نظری، ع. م. و محسن‌زاده، ف. (1395). بررسی مقایسه‌ای بهزیستی روان‌شناختی و دل‌زدگی زناشویی و ابعاد آن‌ها در زنان شاغل و غیرشاغل. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، 7(1)،180-163.
بلداجی، م.، ثابت‌زاده، م.، فلاح‌چای، س. ر. و زارعی، ا. (1392). سبک‌های دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش‌بینی-کننده سبک‌های حل تعارض زناشویی در بین دبیران متأهل شهر بندرعباس. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(1)، 112-85‌.
حاجی‌کرم، ا. (1395). ارتباط تعارض خانواده-کار با سلامت روان و تعارض زناشویی در زنان شاغل شهر تهران. تهران .پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 6(1)، 113-127.
حقیقی، ح. (1391). مقایسه سبک‌های حل تعارض زناشویی بین زوجین رضایتمند، زوجین دارای تعارض و زوجین در شرف طلاق در شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان.
فلاح‌زاده، ح.، غفاری‌کیا، م.، کیقبادی، ن. و سعادتی، ح. (1391). مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان شاغل و خانه‌دار شهر شیراز. مجله علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،13(1)، 123-115.
کریمی، پ.، کرمی، ج. و دهقان، ف. (1393). رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های حل‌تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متأهل. فصلنامه علمی –پژوهشی زن و جامعه، 5(4)، 70-53.
محبی، ح. (1387). آخرین شرایط کار در ایران، خدمات مطبوعات اجتماعی ایوانا.
محمدزاده، ا. (1390). اعتبار احساس موجودی انسجام (SOC) مقیاس 13 .پایان‌نامه، دانشگاه پیام نور.
محمدی، م.، یاوریان، ر. و عارفی (1389)، بررسی مقایسه‌ای سلامت روان و امید به زندگی زنان شاغل و غیرشاغل استان آذربایجان غربی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 9(1)، 43-39.
معمارباشی اول، م.، صبری نظرزاده، ر. و عبدخدائی، م. س. (1390). رابطه احساس انسجام و عزت‌نفس با عملکرد شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(12)،78-66 .
مولای، ب.، محمدی، م.، حبیبی، و. (1390). بررسی استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در زنان کارکنان شهر اردبیل. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 11 (1)، 85-76.
‌میدانی، س.، دشتی، م. و جونی، ز‌. (1395). پیش‌بینی سبک‌های حل تعارض دانشجویان متاهل با استفاده از مؤلفه‌های فردگرایی- جمع‌گرایی در دانشگاه پیام نور واحد اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 17(2)، 80-87.
نظری‌مهرورانی، ز. (1394). اثر برنامة مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی، بر اصلاح طرحواره‌های شناختی و افزایش حس انسجام دانشجویان پراسترس. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 17 (2)، 22-12.
هنرپروران، ن.، قادری، ز. و قبادی،ک. (1390). مقایسه الگوهای ارتباط و تعارضات زناشویی در زنان متاهل شاغل در بانک‌های دولتی و زنان خانه‌دار شهر شیراز. فصلنامة علمی– پژوهشی جامعه شناسی زنان، 2(3)،122-103.
Andruszkiewicz, A., Basińska, M. A., Felsmann, M., Banaszkiewicz, M., Marzec, A. & Kornatowska, K. K. (2017). The determinants of coping with pain in chronically ill geriatric patients–the role of a sense of coherence. Clinical Interventions in Aging, 12, 315-323.
Antonovsky, A. (1993). the structure and properties of the sense of coherence scale. Social Science & Medicine ،36 (6) ،725-33.
Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide healtpromotion. health promotion international. 11(1), 11-18
Ben-Ari‌, Hishberg‌, I. (2009). Attachment styles‌, conflict perception‌, and adolescents, strategies of coping with inter personal conflict, Negotiation Journal, ABI/ IN Form global , 59-82.
Berry, C. M.; Kim, A.; Wang, Y.; Thompson, R.; Mobley, W. H. (2013). Five - factor model personality measures and sex- based differntial prediction of performance. Applied psychology. 62(1), 13-43.
Cooper, R. (1997).The performance e dge: New strategis to work Effectiveness and competitive advantage .Boston: Houghton-Mifflin.
Callian, T. & Siewgeok, L. (2009). Astudy of marital conflict on measures on social support and mental healt.sunway university collage.
Chin, W., Guo, Y.L., hung, Y.J., Yang, C.Y., Schiao, j.s. (2015). Short sleep duration is dose-dependency related to job strain and burnout in nurses: A cross sectiona; survey. International Journal of Nursing Studies, 52, 1, 297-306.
Dildar, S., Aisha, S., & Sumaira, Y. (2013). Intimate Enemies: Marital Conflicts and Conflict Resolution Styles in Dissatisfied Married Couples. Middle-East Journal of Scientific Research, 15 (10): 1433- 1439
Eriksson, M. & Lindstrom, B. (2007). Antonovsky's sense of coherence scale and its relation with quality of life: A systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health 61:938-44.
Galinsky A. G., & Waite L.J. (2014). Sexual activity and psychological health as mediator of the relationship between physical health and marital quality. Journal of Gerontology series B: Psychology Sciences and Social Sciences, 165 first published online.
Goodwin, L. (2000). Resoling Auditor, Clint conflict, concerning financial statement issues, department of commerce university of Queensland Australia, Available online at:http://aaahq.org/audit/midyear/01midyear/papers /goodwin2001 midyear. Pdf.
Grevenstein, D.‌, Aguilar-Raab, C.‌, Schweitzer, J. & Bluemke, M. (2016). Through the tunnel, to the light: Why sense of coherence covers and exceeds resilience, optimism, and self-compassion. Personality and Individual Differences. 98, 208-217.
Henning, M. (2003). Evaluation of Conflict Resolution Questionnaire Master Thesis, Auckland University of Technology
Hong Lim, B, K. (2000). Conflict resolution Styles, somatization, and Marital
Satisfaction in Chinese: The Moderating Effect of Forgiveness and Willingness to Seek Professional Help. Doctoral Dissertation, Texas Tech University.
Johnston, C. S.‌, de‌Bruin, G. P. ‌, Geldenhuys, M. ‌, Györkös, C. Massoudi K & Rossier, J. (2013). Sense of coherence and job characteristics in predicting burnout in a South African sample. Journal of Industrial Psychology, 39 (1)‌, 1-9.
Liukkonen, V., Vertanen, P., Kivimaki, M., Pentti, J., Vahtera, J. (2008). sense of
coherence and attrition during four-year follow-up in cohorts of permanent and non- permanent finnish employees. BMC Public Health.
Lindstrom, B. & Eriksson, M. (2005). Salutogenesis. Journal of Epidemiology and Community Health‌, 59:440-42.
Meiring, C. J. (2010). Just World Beliefs, Sense of Coherence and Proactive Coping in Parents With A Child With Autism [dissertation]. University of Pretoria.
Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handing interpersonal conflict. Academy of management Journal 26(2):368- 376.
Rahim, M. A., Antonioni, D., Krumov, K., & Lieva, S. (2000). Power, conflict, and effectiveness a cross cultural in the United Stated and Bulgaria. European Psychologist, 5(1), 28-33.
Rahim, M.A. & Bonoma, T.V. (1979). Managing organizational conflict: A model for diagnosis and intervention. Psychological reports. 44(4):1323-1344.
Patricia Scheeren, p., Vieira. R., Goulart, V. R. & Wagner, A. (2014). Marital Quality and Attachment: The Mediator Role of Conflict Resolution Styles. Paideia (Ribeirão Preto). 24(58):177-186.
Somohano, V. C. (2013). Mindfulness, attachment style and conflict resolution behaviors in romantic relationships. (MA). Humboldt State University
Sullivan, G.C. (1993). Towards clarification of convergent concepts: sense of coherence, will to meaning, locus of control, learned helplessness a hardiness. Journal ofAdvanced Nursing. 18, 1772-1778.
Shavitz, M. & Shavitz, H. (2000). Making it together as a two- career couple.Boston : Houghton Mifflin.
Tziner, A., Sharoni, G. (2014). Organizational citizenship behavior, organizational justice, job stress, and workfamily conflict: Examination of their interrelationships with respondents from a non-Western culture. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 30, 1, 35-42.
Tzuh Tang, S. & Yili, C. (2007). The important role of Sense of Coherence in relation to depressive symptoms for Taiwanese family caregivers of cancer patients and the end of life. Journal of psychosomatic resear, 64(1), 195-203.
Vastamaki, J. (2009). Sense of Coherence and Unemployment. Academic Dissertation. University of Erlangen-Nuremberg and Univesity of Kuopio. Faculty of Social Sciences.
Volanen, S. M. (2011). Sense of coherence: determinants and consequences [dissertation]. Faculty of medicine university of Helsinki: Finland.
Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior; 29; 2530- 2534.
Wille, B., De Fruyt, F. & Feys, M. (2013). Big five traits and intrinsic in the new career era: A 15- year longitudinal study on emplyability and work- family confict. Applied psychology. 62(1), 124-156.
Wille, S.T. (2000). Marital intraction and satissfation: A longitudinal view.Journal of consulting and clinical Psychology, 57(1).47-5