نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 145-163

حاجیه نظیری استانه؛ نصرت ریاحی نیا؛ ّبیژن عبدالهی


طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 3، شماره 2، مرداد 1387

یادگار محمدی ارمندی؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی