نویسنده = شنبدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 9-29

نوری کعب عمیر؛ فاطمه شنبدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی