نویسنده = محمودی، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 82-93

سیدبهاالدین کریمی؛ اکبر سلطانی اکبر سلطانی؛ رامین نوظهوری؛ فیروز محمودی