نویسنده = ���������� ������ ����������
مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 50-67

حنانه امیدی فر؛ تقی پورابراهیم؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ ایوب مرادی