مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیدهپژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در میان زوجین یکی و هردو شاغل انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی و علی- مقایسه­ای است. در این پژوهش 180 زوج یکی و هردو شاغل ادارات دولتی شهر کرمانشاه به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و پرسشنامه­های مربوطه را تکمیل نمودند. یافته­های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های t مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­به­گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه میان راهبردهای تنظیم هیجان، دلزدگی و صمیمیت زناشویی است. نتایج نشان می دهد که میانگین راهبردهای­تنظیم­هیجان، دلزدگی زناشویی و صمیمیت زناشویی در دو گروه زوجین یکی و هردو شاغل دارای تفاوت معنی­داری است، بدین صورت که زوجین هردو شاغل از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی کمتر و راهبردهای منفی تنظیم هیجان و دلزدگی زناشویی بالاتری نسبت به زوجین یکی شاغل برخوردار می­باشند. همچنین بین راهبردهای تنظیم­هیجان و دلزدگی زناشویی، راهبردهای تنظیم­هیجان و صمیمیت زناشویی و نیز صمیمیت زناشویی و دلزدگی رابطه معنی­دار وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

The Comparison and relationship between Emotional self-regulation with marital burnout and intimacy in one practitioner and both practitioner couples in governmental offices.

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research was examination relation between emotional self-regulation and marital Burnout and intimacy in couples who both of them were practitioner and couples with one practitioner. This research method was correlational and Ex post factor research. Statistical sample conclude 180 couples with two practitioner and couples with one who worked in governmental offices in Kermanshah, who were selected by multi stage cluster sampling and completed questionnaires. Data was analyzed via independent T test, Pearson correlation and stepwise regression using by SPSS software.
Results illustrated that there is significance relationship among emotional regulation strategies, marital Burnout and intimacy. Also, there was significance difference between groups in emotional regulation strategies and marital Burnout and intimacy. Thus, there was significance relation between emotional regulation strategies and marital Burnout, emotional regulation strategies and marital intimacy and marital intimacy and marital Burnout.
Research result emphasizes on impressive role of emotional regulation strategies as a effective contextual factor on marital intimacy and marital burnout in considering problems of two practitioners couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive emotional regulation strategies- marital Burnout- marital intimacy- practitioner
 1. منابع و مآخذ
 2. • ابراهیمی، پایناز؛ ثنایی ذاکر، باقر؛ نظری، علی محمد (1390). بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره 16. ص 43-37
 3. • احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام؛ باقری، اشرف (1389). رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همراه آنها. یافته های نو در روانشناسی. ص 136-123
 4. • ادیب راد، نسترن (1385). بررسی رابطه دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری. تازه ها و پژوهش های مشاوره. جلد 5. شماره 19. ص 47-35
 5. • ادیب راد، نسترن؛ ادیب راد، مجتبی (1384). بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک. تازه ها و پژوهش های مشاوره. جلد4. شماره 13. ص 110-99
 6. • امین آبادی، زهرا (1388). نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد روش های تربیتی و عملکرد تحصیلی آنها. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد. ص 495
 7. • اعتمادی، عذرا؛ نوری، تورج (1387). رابطه مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت در دانشجویان. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. ص 541
 8. • باغبان، ایران؛ مرادی، محمود (1382). بررسی تأثیر خانواده درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های متقاضی طلاق شهرستان اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. شماره 16- ص 83- 99
 9. • ثنایی، باقر (1379). ازدواج؛ انگیزه ها، پرتگاه ها و سلامت آن .مجله پژوهش های تربیتی دانشگاه تربیت معلم، شماره 3 و 4، ص 19- 43
 10. • ثنایی، باقر؛ علاقه بند، ستیلا؛ هومن، (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 11. • حیدری، علیرضا؛ اقبال، فرشته (1390). رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. یافته های نو در روانشناسی. ص 113-132
 12. • عطاری، یوسفعلی؛ حسین پور، محمود؛ راهنورد، سیما (1388). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه برنامه ارتباطی زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین. اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 14. ص 25-34
 13. • متولی، رویا؛ ازگلی، گیتی؛ بختیاری، مریم؛ علوی مجد، حمید (1388). رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین از زنان باردار شاغل و غیر شاغل شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره 9. شماره 4. 324- 315
 14. • نادری، فرح؛ افتخار، زهرا؛ آملا زاده، صغری (1389). رابطه ویژگی های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتاد مرد اهواز. یافته های نو در روانشناسی. ص 78-61
 15. • هنرپروران، نازنین؛ قادری، زهرا؛ قبادی، کبری (1390). مقایسه الگوهای ارتباط و و تعارضات زناشویی در زنان متأهل شاغل در بانک های دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره 3، ص 37-43
 16. • Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage. A clinician Handbook London, UK: Brunner-Rouledge, 112-123.
 17. • Cordova, J. V., Gaee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(2): 218_235.
 18. • Dunham, S. M. (2008). Emotional skillfulness in African American marriage: Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Dissertation of Doctor of Philosophy, University of Akron.
 19. • Hertz, R. (1991). Dual – career couples and the American dream. Journal of comparative family studies: 22, 253-274.
 20. • Minuchin S. (2004). Family and family therapy. Translated by Sanai B. 5th ed. Tehran: Amir kabir, P. 15 & 81. {In Persian}.
 21. • Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. and Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, Differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15: 359_367.
 22. • Sekaran, U. (1985). The paths to mental health: An exploratory study of husbands & wives in dual-career families. Journal of occupational psychology. 85, 37-129.
 23. • Shazer SD. Keys to solution in brief Therapy. New York: Norton; 1985.
 24. • Snyder DK. Manual for the marital satisfaction inventory revised (MSIR). Western: psychological services; 1997.